search
Sök
menu
Meny

Skogens småkryp, tema för Naturskolan

I temat Skogens småkryp lär vi känna småkrypen på marken, de som flyger i luften eller de som gömmer sig under en sten. 

Liten mask i ett barns hand

Detta tema erbjuder vi från april till mitten av oktober. Temat passar förskoleklass till och med årskurs 6. Nedan hittar du information om hur lång tid temat tar, vilka aktiviteter vi gör och vilken koppling temat har till Läroplanen.

Tidsåtgång

Temat tar totalt 80 min. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.

Maxantal: 25 elever

Aktiviteter i temat Skogens småkryp

Vi pratar om insekter, spindeldjur och andra djurgrupper. Eleverna får låna utrustning för att fånga egna djur och titta på dem. Vi undersöker fångsten i digtala mikroskop som är kopplade till en lärplatta. 


Temats koppling till Läroplanen

I Läroplanens text om syfte för Biologi står det att genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

I centralt innehåll för Biologi årskurs 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.