Antagningsregler, vuxenutbildning

Här finns information om regler för antagning, urval och studieomfattning för vuxenutbildning i Jönköpings kommun.

Du kan söka vuxenutbildning i Jönköping...

  1. om du är folkbokförd i Jönköpings kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Jönköping genom den.
  2. från 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20, eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas; slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis ).
  3. om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan. Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i antagningsbeslutet.

Den som söker ansvarar själv för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekta.

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. inte har genomgått utbildning i form av ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon utbildning som motsvarar ett sådant program,
  3. är eller riskerar att bli arbetslös,
  4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet,
    eller
  5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Förordning 2021:96 om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Bifoga tidigare betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du alltid bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du kan antingen bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till Vägledningscentrum, 551 89 Jönköping.

Om du har betyg från 1998 eller senare från Vuxenutbildningen i Jönköping, Bäckadalsgymnasiet, Erik Dahlbergsgymnasiet, Per Brahegymnasiet eller Sandagymnasiet behöver du inte bifoga dina betyg.

Studieomfattning

Om du söker mer än en kurs eller utbildning måste du prioritera dina val, d.v.s. ange vilken kurs eller utbildning du i första hand vill läsa. För högskoleförberedande gymnasiala kurser är högsta rekommenderade studietakt 20 poäng per vecka.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut senast 1 vecka före kursstart.


Senast granskad/publicerad: