Använda avfall för anläggnings­ändamål

Här finns information om att använda avfallsmaterial och schaktmassor när man bygger t.ex. en väg, bullervall eller parkeringsplats.

Har du tänkt använda sådant avfall måste du anmäla eller ansöka om detta till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 6 veckor innan påbörjat arbete.

Med anmälan/ansökan ska följa:

  • Situationsplan som visar anläggningens placering, tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder dit uppläggning planeras.
  • Analysprotokoll

Senast granskad/publicerad: