Brandskyddskontroll av eldstad, skorsten

Här hittar du information kring brandskyddskontroll av eldstäder (t.ex. braskamin, öppen spis och kakelugn).

En anläggning/eldstad ska regelbundet både rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras. Brandskyddskontrollen görs för att se så anläggningen är brandsäker, d.v.s. upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Brandskyddskontrollen kan jämföras med besiktningen av bilen. Med en viss regelbundenhet ska man få reda på om bilen är körduglig. Samma syfte fyller brandskyddskontrollen när det gäller eldstaden och skorstenen.

PDF: Taxa och avgifter för brandskyddskontroll Pdf, 133.9 kB.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunen eller av en entreprenör/företag som kommunen har bestämt. Hur ofta kontrollen ska göras har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat. Hur ofta (fristen) en anläggning/eldstad ska kontrolleras beror på hur den ser ut och hur den används. Normalt sker brandskyddskontroll vart 3:e eller vart 6:e år. Entreprenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ("budar") ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad för att få användas. Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Frister för brandskyddskontroll

Taxa för brandskyddskontroll och kommunens entreprenör

Kommunen beslutar vilka avgifter som ska gälla för rengöring och brandskyddskontroll samt hur ofta dessa ska ske.

PDF: Taxa, kostnader för brandskyddskontroll Pdf, 133.9 kB.

Kommunen har skrivit avtal med GÖSAB Sotning AB. GÖSAB Sotning AB har kommunens uppdrag att utför själva rengöringen samt genomföra brandskyddskontroller. Du når dem på telefonnummer 036-30 84 75. Kontaktuppgifter hittar du under länkar och dokument.

Till Gösabs hemsida Länk till annan webbplats.

LSO 3 kap 4 §

"En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler."

KONTAKT

Maria Boqvist
Sotningssamordnare

Telefon: 036-10 70 07

E-post: maria.boqvist@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: