Sota din eldstad själv

Här finns information om vad du behöver veta för att kunna ansöka om att sota/rengöra din eldstad själv.

Kommunen är ansvarig för både sotning och brandskyddskontroll, men fastighetsägaren kan få tillåtelse att sota själv. Det krävs utbildning eller intyg på att få tillåtelse att sota själv. Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “Egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll. Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll.

Om någon annan ska sota, måste de vara utbildade skorstensfejare.

Brandskyddskontrollen måste alltid utföras av kommunen och inte av fastighetsägaren själv.

Krav på dig som vill sota själv

När din ansökan har blivit beviljad/godkänd så tar du eller den som du utsett över ansvaret för sotningen och lovar att:

 • Sota anläggningen så ofta som är sagt enligt instruktioner/fristerna.
 • Dokumentera sotningar på särskild blankett och som ska kunna visas upp vid en brandskyddskontroll.
 • Anmäla ändrade förhållande av anläggningen till kommunen. Ändrade förhållande kan till exempel vara ett nytt bränsle eller att du eldar mer eller mindre än tidigare. Även ändrade förhållanden i övrigt som till exempel ägarbyte ska anmälas till kommunen.

Ansök om att sota själv

Den som vill ansöka om att själv få sota den egna fastigheten ska fylla i en särskild blankett:

För att få medgivande att sota din egen fastighet måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

I blanketten ska den sökande fylla i:

 • Uppgifter om ägare och fastighet.
 • Uppgifter om sotningsobjekt.
 • Ägarens/utförarens kompetens. Sökanden ska styrka sin kompetens vad avser kunskaper om rengöring och om brandskydd. Detta kan tillexempel ske genom intyg av genomgången kurs.
 • Teknisk utrustning och redskap som sökanden har eller avser att skaffa för att utföra sotningen.
 • Ägarens underskrift som intygar att uppgifterna är riktiga samt att ägaren/utföraren har fysik förmåga att sota anläggningen.

Ansökan om att få sota själv är kostnadsfri.

Vad händer när din ansökan har kommit in?

När ansökan kommit in till kommunen så tittar vi på hur komplex objektet eller anordningen är. Vi tittar också på hur riskbilden ser ut samt vilka kunskaper du som ansökt har för att kunna sota själv?

Kommunen fattar beslut om ansökan ska beviljas eller avslås. Ett medgivande kan bara ges till fastighetsägaren eller någon i dennes familj. Den som ska utföra sotningen måste även bo i fastigheten.

Ett medgivande gäller normalt tillsvidare, men kommunen kan dra tillbaka ett tillstånd om det visar sig att sotningen inte gjorts på rätt sätt (på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt). Medgivandet är personligt och upphör automatiskt vid ägarbyte.

Vid beslut om avslag för ansökan lämnas motivering samt anvisningar om hur beslutet kan överklagas.

Sotningsjournal

Den som fått godkänt att sota själv får en sotningsjournal där du som fastighetsägare ska dokumentera de sotningar som utförts.

I sotningsjournalen ska fastighetsägaren fylla i:

 • Sotningsobjekt
 • Sotningsdatum
 • Eventuella anmärkningar
 • Signatur

Denna dokumentation kan sedan kontrolleras i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Sotningsjournal (Pdf-dokument) Pdf, 54.9 kB.

Återta den kommunala sotarfirman

Om du av någon anledning inte lägre vill sota din anläggning själv kan du få tillbaka kommunens upphandlade sotare. Detta gör du genom att anmäla detta via blanketten

PDF: Anmälan om att återta den kommunalt upphandlade sotarfirman Pdf, 647.3 kB.

Senast granskad/publicerad: