Förhandsbesked

Här finns information om förhandsbesked som det är lämpligt att söka om du ska bygga nytt eller stycka av en bit mark.

Ska du bygga nytt utanför detaljplanerat område eller stycka av en bit mark till en ny fastighet, är det lämpligt att söka ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt på den plats som du tänkt dig.

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Genom att först ansöka om förhandsbesked och se om platsen är lämplig kan du därför slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Positivt förhandsbesked

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att göra en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Negativt förhandsbesked

Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Platser som anses olämpliga att bygga på kan till exempel vara produktiv jordbruksmark samt områden som är mycket bullerutsatta.

Avgift för förhandsbesked

Stadsbyggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för att de handlägger din ansökan oavsett om du får ett positivt eller ett negativt beslut.

Vilka handlingar behöver du skicka in?

  • Översiktlig karta eller liknande där du markerar den tänkta tomtplatsen.
  • Skalenlig tomtskiss som visar föreslagna gränser och tänkt avstyckning samt placering av byggnad.

Skicka gärna med bilder på befintliga förhållanden och bilder eller beskrivning av byggnad.
Behöver du beställa kartunderlag så kan du göra det via länken "Skapa en tomtkarta".

Senast granskad/publicerad: