Vanliga frågor om byggande, lov och anmälningar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som rör byggande, lov och anmälningar.

Får jag göra det här?

Får jag sätta in ett nytt fönster utan att söka lov?

Nej, inom detaljplanerat område måste du söka lov för fasadändringar för att sätta in nya fönster eller dörrar.

Utanför detaljplanerade områden krävs generellt inget lov. Om den byggnad du vill byta eller ändra fönster på är kulturhistoriskt värdefull kan det behövas bygglov – tänk på att du inte får förvanska din byggnad. Det vill säga att du måste vara försiktig och inte ändra stil på byggnaden.

Fönster och dörrar. Bygglov eller anmälan?

Får jag måla om huset utan att söka lov?

Inom detaljplanerade områden behövs det ofta lov för att måla om ett en- eller tvåbostadshus som påverkar husets eller omgivningens karaktär väsentligt. Tänk på att du inte får förvanska din byggnad. Det vill säga att du måste vara försiktig och inte ändra stil på byggnaden.

Utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse behövs inget lov.

För flerbostadshus, lokaler, kontor, industrier och liknande större huvudbyggnader krävs alltid bygglov för att måla om huset om det ligger inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerade områden krävs generellt inget lov. Om den byggnad du vill måla om är kulturhistoriskt värdefull krävs det bygglov.

Måla om huset. Bygglov eller anmälan? - Jönköpings kommun

Detaljplanerade områden i Jönköpings kommun

Får jag sätta upp skärmtak utan att söka lov?

Ja, på en- och tvåbostadshus får man uppföra skärmtak på sammanlagt 15 kvadratmeter över uteplatser, altaner, balkonger och entréer. Skärmtaket ska vara av en enklare konstruktion och får inte placeras närmare gräns till granne än 4,5 meter. Andra skärmtak är lovpliktiga.

Skärmtak. Bygglov eller anmälan? - Jönköpings kommun

Får jag byta tak eller ändra takmaterial utan att söka lov?

Ja, inom detaljplanerat område får du byta färg, material eller form på ett en- eller tvåbostadshus utan lov, men bara om det inte påverkar husets eller omgivningens karaktär väsentligt – tänk på att du inte får förvanska din byggnad. Det vill säga att du måste vara försiktig och inte ändra stil på byggnaden.

För flerbostadshus, lokaler, industrier, kontor och liknande större huvudbyggnader krävs alltid bygglov för dessa ändringar om huset ligger inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerade områden krävs generellt inget lov. Om den byggnad du vill byta eller ändra tak på är kulturhistoriskt värdefull kan det krävas bygglov.

Tak, byta. Bygglov eller anmälan? - Jönköpings kommun

Ditt ärende

Hur lång tid tar det att få mitt bygglov?

Handläggningstiden varierar beroende på vad det är för ärende. Enligt plan- och bygglagen ska vi handlägga ditt ärende inom tio veckor från att din ansökan är komplett. Om ärendet är komplicerat kan vi förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, alltså till totalt 20 veckor.

Om din ansökan inte är komplett meddelar vi normalt dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor räknas handläggningstiden från den dag din ansökan kom in till oss. Om du på eget initiativ skickar in nya handlingar till oss, räknas handläggningstiden i stället från den dag då de nya handlingarna kom in.

Du betalar en avgift för handläggningen i enlighet med fastställd taxa. Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden blir din avgift lägre. Tänk på att du alltid måste invänta ett beslut.

Faktorer som påverkar handläggningstiden

 • Om din ansökan är komplett när du skickar in den.
 • Kvaliteten på de ritningar och andra handlingar som du skickar in.
 • Om den planerade åtgärden avviker från detaljplanen som gäller för området, eller ligger utanför detaljplanerat område, måste grannar och andra berörda få möjlighet att yttra sig.
 • Om den planerade åtgärden uppfyller kraven i lagstiftningen.
 • Om någon annan myndighet eller organisation behöver yttra sig över ärendet. Det kan till exempel vara Trafikverket eller Räddningstjänsten.
 • Om ditt ärende behöver tas upp på stadsbyggnadsnämndens sammanträde, som äger rum en gång per månad.
 • Om vi behöver åka ut för ett besök på plats.
 • Svårighetsgraden i ärendet.
 • Arbetsbelastningen på avdelningen.

Hur långt tid tar det att få startbesked i mitt anmälningsärende, exempelvis Attefall?

Handläggningstiden varierar beroende på vad det är för ärende. Enligt plan- och bygglagen ska vi handlägga ditt ärende inom fyra veckor från att din anmälan är komplett. Om ärendet är komplicerat kan vi förlänga handläggningstiden med ytterligare fyra veckor, alltså till totalt åtta veckor.

Om din anmälan inte är komplett meddelar vi normalt dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från den dag då din anmälan kom in till oss. Om du på eget initiativ skickar in nya handlingar till oss, räknas handläggningstiden i stället från den dag då de nya handlingarna kom in.

Du betalar en avgift för handläggningen i enlighet med fastställd taxa. Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende får du en lägre avgift. Tänk på att du alltid måste invänta ett startbesked innan du börjar bygga.

Faktorer som påverkar handläggningstiden

 • Om din anmälan är komplett när du skickar in den.
 • Kvaliteten på de ritningar och andra handlingar som du skickar in.
 • Om den planerade åtgärden uppfyller kraven i lagstiftningen.
 • Om någon annan myndighet eller organisation behöver yttra sig över ärendet. Det kan till exempel vara Trafikverket eller Räddningstjänsten.
 • Om vi behöver åka ut för ett besök på plats.
 • Svårighetsgraden i ärendet.
 • Arbetsbelastningen på avdelningen.

När är mitt ärende komplett?

För att en ansökan eller anmälan ska betraktas som komplett ska alla handlingar ha inkommit som behövs för att handläggaren ska kunna pröva förslaget. Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda och måttsatta.

Om din ansökan eller anmälan inte är komplett meddelar vi normalt dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas, det kallas ”föreläggande om komplettering”. Du har tre veckor på dig att skicka in din komplettering.

När får jag börja bygga?

Bygg inte utan ett startbesked.

Tänk på att vänta in ett skriftligt startbesked innan du sätter igång ditt projekt. Påbörjar du arbetet innan startbeskedet har kommit kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Om du har fått startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet ska du alltid vänta 4 veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar innan du kan börja bygga. Kungörelsen görs samtidigt som beslutet skickas ut.

Hur länge gäller bygglovet?

Bygg-, rivnings- och marklov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Jag har fått mitt bygglov, kan jag börja bygga nu?

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Även om du fått startbesked får du inte påbörja förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

Vad händer om jag bygger utan bygglov?

Man kan få betala en sanktionsavgift och kan bli tvingad att riva byggnaden.

Allmänna frågor

Vad är en kontrollansvarig och varför/när krävs det en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är den som kontrollerar att bygget går som det ska. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs.

Hur kommer jag i kontakt med en kontrollansvarig?

För att hitta vem som arbetar som kontrollansvarig i kommunen, besök Boverkets hemsida där register över certifierade kontrollansvariga finns.

Hitta certifierade personer - Boverket Länk till annan webbplats.

Vad innebär tidsbegränsat bygglov?

Du kan under vissa förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några, men inte alla, krav för ett bygglov.

Du ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan. Det byggnadsnämnden bedömer vid prövningen är bland annat om det du vill bygga är lämpligt på platsen och om åtgärden kan anses vara en tidsbegränsad åtgärd.

Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst 10 år, men det kan förlängas. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än 15 år.

Vad menas med prickmark?

Prickad mark är mark som enligt planbestämmelserna inte får bebyggas.

Hur mycket kostar ett bygglov?

Det är svårt att svara på hur mycket ett ärende kostar, eftersom det beror på hur stor yta åtgärden har, vilken omfattning det har och vad det gäller.

Här kan du se ungefärliga kostnader:

Bra att veta inför ansökan om bygglov - Jönköpings kommun

Vilka ritningar behövs?

I vår guide kan du hitta vilka ritningar som behövs i just ditt fall:

Vad vill du bygga? Guide som visar om du behöver bygglov eller göra en anmälan - Jönköpings kommun

Senast granskad/publicerad: