Husutstakning

Här finns information om husutstakning eller husutsättning. Läget på byggnaden märks ut på marken så att det stämmer med det givna bygglovet eller detaljplanen.

Alla nya byggnader och stora tillbyggnader inom detaljplanelagt område ska stakas ut. I vissa fall kan carport, garage, sophus och dyl. undantas.

Utstakning av byggnadernas läge ska utföras av stadsbyggnadskontoret eller av annan med Grundläggande mätningsteknisk färdighet, som har blivit godkänd av stadsbyggnadskontoret.

Utstakningen sker oftast i två steg. Grovutstakning innebär att byggnadens hörn markeras med träpinnar med några cm noggrannhet. Grovutstakningen görs normalt innan schaktning så man vet var schaktningen ska äga rum. Finutstakning innebär att byggnadens hörn markeras med spik på profiler med några millimeters noggrannhet.

Beställ utstakning

För beställning av husutstakning inom Jönköpings kommun ta kontakt med kartavdelningen via kontaktcenter, telefon 036-10 50 00. Taxa för husutstakning och andra mätningstjänster hittar du här:

Mätningstjänster

Om annan än stadsbyggnadskontoret gör utstakningen

Byggherren skall på det tekniska samrådsmötet meddela vilken person med mätningsteknisk färdig som ska utföra utstakningen. Personen ska ha ett godkännande på ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet” från stadsbyggnadskontoret för att få utföra utstakningen. 

Grundläggande mätningsteknisk färdighet

Byggherren ansvarar också för att berörd granne kallas till utstakningen när byggnad placeras i närhet till gräns.

För att kunna kontrollera att byggnadens placering följer bygglovet ska en verifiering av utstakningen tillsammans med mätdata lämnas till kommunen.

pdf:Anvisningar för mätning och leverans av mätdata vid utstakning Pdf, 377.1 kB.

Byggnadens samtliga hörn ska mätas in på den färdiga grunden. Inmätning ska utföras och levereras skyndsamt som möjligt dock senast fjorton dagar efter att grunden är färdigställd.

  • Leverans av mätdata ska ske digitalt som shape-, DXF-, DWG-format eller PXY-fil.
  • Alla handlingar ska levereras i kommunens gällande koordinatsystem, SWEREF99 13 30 i plan och RH2000 i höjd om inget annat avtalats.
  • En verifiering att utstakningen är utförd och leveransbeskrivning med uppgifter om fastighetsbeteckning, inmätningsdatum samt kontaktuppgift till utsättaren ska medfölja mätdatafilerna.
  • Digitala mätdata och leveransbeskrivning skickas via e-post till:
    E-post: SBK-Husutstakning@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: