Mätningstjänster

Här har vi samlat information om olika fältmätningsuppdrag som utförs av vår kartavdelning, till exempel lägeskontroll, avvägning och gränsutvisning.

Vi ansvarar även för kommunens stomnät i plan och höjd.

Vill du veta mer om vilka mätningsuppdrag vi kan hjälpa dig med? Ta kontakt med oss via Kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.

Husutstakning

Stomnät och referenssystem

En person som gör mätningar på en åker.

Inmätning – lägeskontroll

Inmätning innebär att byggnader, vägar, master, brunnar och annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation mäts in för att komplettera kommunens baskarta eller annat planeringsunderlag. Inmätning kan även utföras för lägeskontroll av byggnader, dv. att det är byggt enligt bygglovet.

Avvägning – sättningskontroll

Avvägning utförs på beställning t.ex. för sättningskontroll av byggnader, för markhöjder för buller- och volymberäkning eller för höjdkurvor och terrängmodeller. Vi kan utföra punktvis avvägning, precisionsavvägning samt framtagning av arbetshöjdfix.

Ett grönt mätinstrument som står uppställt för mätning vid Tändsticksområdet.

Gränsutvisning

Om du behöver hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går kan du vända dig till Lantmäterimyndigheten. Mer information under länkar.

Specialmätningar

Vi kan hjälpa dig med yt- och massberäkningar eller andra specialmätningar på byggnader eller byggnadsdetaljer. Vi kan leverera data i de flesta format både digitalt och på papper.

Leverans av mätdata till Stadsbyggnadskontoret

Vid konsult- och entreprenaduppdrag för bebyggelse, gator och parker inom Jönköpings kommun ska relationsinmätningar utföras och mätdata levereras till kommunen så att kommunens baskarta kan uppdateras med de gjorda förändringarna. Anvisningar om referenssystem, kodning och leveransformat finns i anvisningarna under Dokument.

Taxa för mätningstjänster

Mätningstjänster utförs enligt Stadsbyggnadsnämndens avgifter och taxor, (KF 2018-
08-30). Moms på 25% tillkommer.

Utstakning

Utstakning kan antingen göras av mätningspersonal på stadsbyggnadskontoret eller
av en annan part som byggaktören föreslår. Denne part ska i så fall ska ha grundläggande
mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer och vara
godkänd av stadsbyggnadsnämnden.

I avgiften ingår både grovutstakning och finutstakning. Vid utstakning av
huvudbyggnader ingår markering av höjdfix.

Om utstakningen avser flera huvudbyggnader i ett och samma bygglov, exempelvis
ett grupphusområde, gäller följande:

  • Byggnadsarealerna för respektive byggnadstyp summeras.
  • En avgift för tilläggspunkter för varje hushörn fr.o.m. det andra huset tillkommer
Taxa för utstakning: Huvudbyggnad – nybyggnad

Storlek

Avgift 2023

1–199 m2

11 340 kr

200–499 m2

13 230 kr

500–999 m2

15 120 kr

1 000–1 999 m2

18 270 kr

2 000–2 999 m2

21 420 kr

3 000 m2 och större

24 570 kr

Tilläggspunkt vid grupphusområde

630 kr

Taxa för utstakning: Tillbyggnader, garage, uthus m.m.

Storlek

Avgift 2023

Transformatorstation < 15 m2

4 410 kr

15–49 m2

5 040 kr

50 m2 och större

6 300 kr

Inmätning, lägeskontroll och övriga mätningsuppdrag: 1000–1200 kr/timme.

Senast granskad/publicerad: