Kulturvärden, inventeringar eller k-, Q-, r-, q-bestämmelser

Här finns information om vad det innebär att ha en byggnad eller bo i en bebyggelsemiljö som har högt kulturvärde. Nya förändringar behöver anpassas för att värdena ska behållas för dessa byggnader och miljöer.

Det finns inventeringar som kartlägger byggnader och områden som är klassade som värdefulla utifrån kulturmiljö. Du behöver också vara uppmärksam på om det finns detaljplan eller områdesbestämmelser med bestämmelserna k, q, r eller Q eller annan information som reglerar hur du får förändra din byggnad. I dagligt tal används oftast begreppet k-märkt eller q-märkt för dessa bestämmelser.

Det är en nationell angelägenhet och ett allmänt intresse att skydda och vårda vår kulturmiljö. För mer information se kulturmiljölagen, miljöbalken kapitel 3, plan- och bygglagen kapitel 8 och 2.

Arkitekturstrategi

Jönköpings kommun har en antagen arkitekturstrategi. I arkitekturstrategin kan du läsa mer om kulturmiljö och vikten att vårda befintliga miljöer.

Läs mer om vår arkitekturstrategi här

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Är ditt hus kulturhistoriskt utvärderat eller ligger i ett område som är utpekat som kultur­historiskt värdefullt ställer vi högre krav vid byggnation eller förändringar. Detta gör vi för att säkerställa att inte befintliga kulturhistoriska värden förvanskas.

Karta över kulturhistoriskt värdefulla områden

Om din byggnad är utpekad i en inventering kan du se i kartan nedan:

Klicka här för större karta Länk till annan webbplats.

För att läsa mer om inventeringen kan du klicka på länken nedan. Längst ner på sidan under rubriken dokument väljer du inventeringar – värdefull bebyggelse.

Inventeringar av bebyggelse

Attefallsåtgärd kan kräva bygglov

Om ditt hus är kulturhistoriskt utvärderat krävs bygglov för Attefallsåtgärder istället för anmälan. Om din byggnad ligger i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt kan din Attefallsåtgärd också kräva bygglov.

Attefallsåtgärder är: Attefallshus, Tillbyggnad 15kvm eller mindre, Inreda ytterligare en lägenhet samt Takkupa. Mer information finns att hitta i vår A-Ö guide om dessa åtgärder.

Vad vill du bygga? Guide som visar om du behöver bygglov eller göra en anmälan

Äldre byggnader

Är din byggnad mer än 100 år och välbevarad? Då har den oftast ett högt kulturhistoriskt värde. Enligt lagstiftningen ska förändringar göras med försiktighet för att inte försämra det kulturhistoriska värdet på din byggnad. Det kan till exempel vara att du behöver måla huset i samma eller liknande färg som det ursprungligen hade.

Landsbygden – utanför detaljplan

Bor du utanför tätorten, det vill säga utanför detaljplan, så kan du se i översiktsplanen om ett område är värdefullt utifrån kulturmiljö. Byggnader med ett högt kulturvärde får inte förvanskas. Det betyder bland annat att vid en renovering eller tillbyggnad är det inte tillåtet att ändra en byggnads utseende så att de kulturhistoriska värdena försvinner. Det kan till exempel vara att du behöver ha samma fasadmaterial som huset ursprungligen hade eller att du behöver utforma fönstren på samma sätt som de såg ut från början.

Kommunens gällande översiktsplan 

Attefallsåtgärd kräver bygglov

Om din fastighet ligger i ett kulturmiljöområde med förhöjd bygglovsplikt kräver Attefallsåtgärderna bygglov istället för anmälan.

Attefallsåtgärder är: Attefallshus, Tillbyggnad 15kvm eller mindre, Inreda ytterligare en lägenhet, Takkupa. Mer information finns att hitta i vår A-Ö guide om dessa åtgärder.

Vad vill du bygga? Guide som visar om du behöver bygglov eller göra en anmälan

Områdesbestämmelse

Många bebyggda områden i Jönköping saknar detaljplan. Ibland kan det i stället finnas områdesbestämmelser som reglerar att bygglov behövs. Det handlar ofta om att skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Kom ihåg att kolla upp om det finns områdesbestämmelser där du bor.

Här hittar du områdesbestämmelser och gällande detaljplaner

Antikvariskt utlåtande

I samband med bygglovsansökan kräver vi i vissa fall in ett antikvariskt utlåtande av en certifierad sakkunnig person inom kulturvärden. Det gör vi för att säkerställa att befintliga kulturhistoriska värden inte förvanskas. Personen som är sakkunnig ska verifiera att lösningarna uppfyller kraven i lagstiftningen.

Q, q, r eller k i detaljplan

Inom detaljplanerat område kan byggnader och områden skyddas genom detaljplanebestämmelser. Värdefulla byggnader och områden kan skyddas med fyra olika bestämmelser; k, q, r eller Q.

Har din tomt eller hus någon av dessa bestämmelser kräver oftast Attefallsåtgärder och andra bygglovsbefriade åtgärder bygglov.

Om din byggnad eller ditt område har k-, Q-, r- eller q-bestämmelse står det i detaljplanen.

Gällande detaljplaner

q

Ett litet q innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas.

Det kan till exempel innebära rivningsförbud eller att den befintliga utformningen och detaljer ska bibehållas.

Bestämmelser i detaljplanen kan även reglera sådant som vanligtvis inte är bygglovspliktigt, exempelvis interiörer eller hur underhåll ska utföras.

Litet q är tillsammans med litet r det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan.

r

Ett litet r innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Det innebär att byggnaden har ett rivningsförbud.

Litet r är tillsammans med litet q det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan.

k

Ett litet k betecknar att byggnaden har kulturhistoriska värden som ska tas till vara.

Du måste ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag när du vill göra ändringar. Vad det innebär preciseras genom bestämmelser som står i detaljplanen och kan till exempel ange vilken färg en byggnad ska ha eller hur fönstren ska se ut.

Q

Ett stort Q är en bestämmelse om hur ett område eller en byggnad får användas.

Den innebär att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden. Exempel att det kan vara bostäder, kontor, butiker eller annat, så länge bevarandet av byggnaden inte motverkas.

Q innebär att byggnader eller området är kulturhistoriskt värdefullt och om du till exempel vill ändra din byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag. Q säger inget om hur byggnaden ska tas tillvara och den innebär inget automatiskt rivningsförbud. Utan en bedömning måste göras om en ändring är okej eller om det är okej att riva en byggnad.

Har du frågor om din byggnad?

Välkommen att höra av dig till bygglovavdelningen.

Läs mer om hur du kontaktar bygglovavdelningen här

Senast granskad/publicerad: