Olovligt byggande, svartbygge

Här hittar du information om olovligt byggande (svartbygge), olovlig rivning, olovlig markåtgärd, ovårdad tomt, ovårdad byggnad och hur du anmäler dem.

Plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen styr om du måste söka bygglov, marklov, bygganmälan eller rivningslov och vilka av dessa åtgärder du måste anmäla till kommunen. I närheten av vatten kan strandskyddsdispens behövas.

I länkarna nedan kan du få information om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan eller söka dispens för strandskydd.

Guide för olika byggåtgärder

Strandskydd

Vad kan anmälas som olovligt byggande?

Olovligt åtgärd innebär:

  • att det pågår en åtgärd utan sökt eller beviljat lov.
  • att ett arbete startar utan startbesked.
  • att en byggnad, eller del av en byggnad används innan ett slutbesked är utfärdat.
  • att en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov för, exempelvis en villa som används som flerbostadshus utan bygglov.
  • att det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet.

Vad kan anmälas som ovårdad tomt eller ovårdad byggnad?

Fastighetsägaren är skyldig att hålla tomt och byggnader i vårdat skick. Ovårdade tomter och byggnader kan både vara störande och en fara för allmänheten.

Ovårdad tomt eller byggnad innebär:

  • att en tomt inte hålls i vårdat skick och orsakar olägenhet för omgivningen, exempelvis staket som skymmer sikten, en nedskräpad tomt eller övervuxen trädgård.
  • att underhållet av en byggnation inte sköts.

Ovårdad tomt eller byggnad innebär inte:

  • att en grannes buske/träd som växer in eller skuggar din tomt går att anmäla. Det berörs inte av Plan- och bygglagen. Se Jordabalken 3kap.

Hur anmäler jag olovligt byggande eller ovårdad tomt?

Vi behöver få in uppgifter om vad som gjorts olovligen och vilken tomt det är som ska anmälas.
Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange det och även ange kontaktuppgifter till dig själv.

Om du vill göra en anmälan om olovligt byggande eller ovårdad tomt så gör du det genom att fylla i formuläret via nedan e-tjänst. Om du har bilder så kan du skicka med det i anmälan.

Du kan också ringa kontaktcenter på telefon 036-10 50 00 för att få hjälp med din anmälan.

Vill du göra en anonym anmälan?

Alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling. Om du vill vara anonym vill vi att du skriver det i kontaktformuläret eller nämner det till personen du pratar med. Du blir då inte en kopplad intressent i tillsynsärendet.

Är du anonym får du inte något beslut eller information i ärendet.

Vad händer med ärendet efter anmälan?

När en anmälan kommer in diarieförs den och ett ärende skapas. En kontroll görs inte av vem som har rätt eller fel i detta skedet utan informationen registreras bara av oss på bygglovavdelningen eller kontaktcenter.

Information skickas ut till fastighetsägaren om att ett tillsynsärende har upprättats på deras fastighet och vad det handlar om. Fastighetsägaren får tillfälle att förklara vad som hänt, avsetts och gjorts genom att kontakta oss på samma sätt man anmäler ett ärende.

Eftersom det är många anmälningar som kommer in kan det ta lång tid innan ärendet granskas och får en handläggare som blir insatt i ärendet.

När ärendet tilldelats en handläggare granskas anmälan för att avgöra om lov eller andra tillstånd finns eller om åtgärden är olovlig på något annat sätt enligt plan- och bygglagen. I de flesta fall görs ett platsbesök för att dokumentera åtgärden som anmälts.

Tillsynsärenden avslutas alltid med ett beslut.

Om jag är oskyldig till olovligt byggande eller ovårdad tomt?

Om det som anmälts inte är olovligt eller om det olovliga rättas så avslutas ärendet. Detta beslut skickas till fastighetsägare och till anmälare (inte anonym anmälare).

Sanktionsavgifter

Olovligt byggande och ovårdade tomter kan medföra sanktionsavgifter. Det är en särskild avgift som kan påföras om man inte följer föreskrift i lag eller förordning.

Bygglov i efterhand: Du kan söka bygglov i efterhand även om byggnationen är uppförd. Sanktionsavgift kan tillkomma när bygglov beviljas i efterhand. Om vi inte kan bevilja bygglov i efterhand kan byggnadsnämnden tvinga dig att ta bort den olovliga byggnationen, detta kan kombineras med en sanktionsavgift eller vite.

Återställande: Du får inte sanktionsavgift om du frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom en viss tid.

God tro: Du får en sanktionsavgift även om det olovliga utfördes i god tro. När du ska bygga eller förändra något är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller. Om du behöver söka lov, bygganmälan eller strandskyddsdispens.

Senast granskad/publicerad: