Ekonomibyggnad. Bygglov eller anmälan?

En ekonomibyggnad är en byggnad som behövs för jord- och skogsbruk eller annan liknande näring.

Det kan till exempel vara odling av skog, spannmål eller uppfödning av nötkreatur. För ekonomibyggnader beror det på om de ligger inom eller utanför detaljplanerat område om du behöver ansöka om bygglov.

Här ser du om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område:

Detaljplan där du vill bygga

Exempel på ekonomibyggnader är magasin, ladugård och garage för jordbruksmaskiner. Vi får ofta frågan om ridhus och häststall är en ekonomibyggnad men det är de oftast inte.

Anläggningar som exempelvis mejerier, slakterier, konserveringsfabriker eller sågverk som inte direkt behövs för driften av jord eller skogsbruk räknas inte som ekonomibyggnader.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • ekonomibyggnader inom detaljplanelagt område

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för:

 • ekonomibyggnader utanför detaljplanelagt område

Andra regler som kan påverka

Även om de flesta ekonomibyggnader varken kräver bygglov eller anmälan ska de uppfylla de krav i plan och bygglagstiftningen som gäller för dem, exempelvis:

 • placering får inte ske så att byggnaden eller den avsedda användningen innebär fara för människors hälsa eller säkerhet eller medför en betydande olägenhet på annat sätt.
 • de ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads och landskapsbilden, skydd mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.
 • utformningskrav och tekniska egenskapskrav som finns i plan- och bygglagstiftningen, exempelvis brandskyddskrav om byggnaden placeras nära en annan byggnad.

Uppfylls inte kraven enligt plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden välja att ingripa.

Enligt annan lagstiftning kan det krävas tillstånd, dispens eller anmälan. Exempelvis anmälan för stor djurhållning eller placering nära allmän väg.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Om fastigheten ligger inom detaljplanerat område så vill vi ha in följande handlingar:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt ekonomibyggnaden samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.

Efter att du fått ditt bygglov beviljat kan du behöva lämna in fler handlingar innan du får ditt startbesked, i så fall hör din handläggare av sig.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Är fastigheten inom detaljplanerat område så kräver byggåtgärden en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: