Friggebod. Bygglov eller anmälan?

Om det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten behöver du inte bygglov om kraven för en friggebod uppfylls.

Bilden illustrerar en friggebod där varken en anmälan eller
bygglov krävs. Det är en max 15 kvadratmeter stor friggebod som måste vara
belägen minst 4,5 meter från tomtgränsen och friggeboden får ha en
nockhöjd på max 3 meter över medelmarknivå. 

En friggebod får vara max 15 kvadratmeter stor, max 3 meter hög och placeras 4,5 meter från tomtgräns utan att du behöver söka bygglov.

Friggebod är ett samlingsbegrepp för en mindre byggnad som inte behöver bygglov till ett en- eller tvåbostadshus. Exempel på vad en friggebod kan vara är lekstuga, cykelförråd, växthus, vedbod, förråd, bastu, lusthus med mera.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver göra en anmälan för:

 • att installera vatten eller avlopp i byggnaden
 • att installera en eldstad i byggnaden

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för en friggebod om kriterierna nedan är uppfyllda.

Kriterier som måste uppfyllas för friggeboden:

 • det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten
 • får vara max 15 kvadratmeter men får delas upp i flera mindre byggnader. Den sammanlagda ytan får vara max 15 kvadratmeter
 • den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter
 • ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om inte grannen tillåter en närmare placering
 • om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får friggeboden inte placeras närmare den gränsen än 4,5 meter

Uppfylls inte alla kriterier? Då kräver din friggebod bygglov.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Om någon av ovanstående förutsättningar inte följs så krävs följande handlingar:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt friggeboden samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Om någon av ovanstående förutsättningar inte följs så behöver du ha en kontrollansvarig och kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: