Måla om eller byta färg på huset. Bygglov eller anmälan?

För att måla om ditt hus kan du behöva bygglov beroende på om din byggnad ligger inom detaljplanerat område eller inte.

Här ser du om din fastighet och din byggnad ligger inom detaljplanelagt område:

Detaljplan där du vill bygga

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • byta färg på ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område, om det väsentligt ändrar byggnadens eller omgivningens karaktär
  • byta färg på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område
  • byta färg på en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull, detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område

Du behöver inte bygglov för att:

  • måla om din byggnad i samma färg, detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område
  • måla om din byggnad i en annan färg, om byggnaden är placerad utanför detaljplanerat område

Vilka handlingar ska du skicka in?

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver inte en kontrollansvarig.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs inte.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: