Mur, staket, plank och spaljé. Bygglov eller anmälan?

Bilden
visar att du behöver söka bygglov för en mur eller stödmur som ska vara högre
än 0,5 meter från marken. För plank över 1 meter högt från marken behövs också
bygglov. Bilden visar även att du inte behöver söka bygglov för staket under 1 meter och att en spaljé ska ha minst
50 procent luft mellan plankorna. 

Bilden visar utformning av mur, plank och staket som inte kräver bygglov.

För att bygga mur, staket eller plank finns det olika regler kring anmälan och bygglov.

Mur: En mur och stödmur är en tät inhägnad eller avskärmning, ofta en konstruktion bestående av staplade stenar eller gjuten betong.

Staket och spaljé: Ett staket eller en spaljé är en inhägnad eller avskärmning som är genomsiktligt från alla håll och utformat med 50 % luft eller mer mellan plankorna.

Det vill säga har du ett staket eller en spaljé med plankor som är 10 cm breda så ska tomrummet mellan plankorna också vara minst detsamma. Det finns inga höjdbegränsningar på en spaljé, men det får inte innebära en olägenhet för din granne.

Plank: Ett plank är en inhägnad eller avskärmning som är utformat med mindre än 50 % luft. Vi rekommenderar att du bygger ditt plank så lågt som möjligt, helst inte högre än 1,6 meter.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • Mur och stödmurar om de är högre än 0,5 meter från marken.
 • Plank som är över 1 meter.
 • Staket över 1 meter om det innehåller mindre än 50% luft.

Du behöver inte söka bygglov för:

 • Staket över 1 meter om det innehåller mer än 50% luft (spaljé).

Uteplats till ett en- eller tvåbostadshus

Bilden visar ett bostadshus där en skyddad
uteplats uppförts med staket, plank eller mur. Det behövs inte bygglov om
anordningen uppförs max 3,6 meter från bostadshuset, om muren/planket inte är
högre än 1,8 meter och att det är minst 4,5 meter till tomtgränsen. 

Bilden visar reglerna för att kunna anordna sin uteplats bygglovbefriat. Klicka på bilden för att förstora.

Anordnas en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus med hjälp av mur/plank/staket så får anordningen uppföras utan bygglov, om följande kriterier är uppfyllda och detaljplan eller områdesbestämmelse inte anger annat:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
 • planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
 • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, om inte grannen medger närmare placering

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (fasadritningar och marksektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt muren/planket/staketet samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.
 • Material- och kulörbeskrivning.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver inte en kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: