Solceller, solcellsanläggningar, solpaneler och solfångare. Bygglov eller anmälan?

Bilden visar ett exempel på en fastighet med enbostadshus med monterade solceller som följer byggnadens form och inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär (gäller ej för flerbostadshus, butik, industri, kulturhistorisk byggnad- eller område.) 

Bilden visar ett exempel på en fastighet med enbostadshus med monterade solceller som följer byggnadens form och inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär.

Solcellspanel på en- och tvåbostadshus (exempelvis villor) kräver normalt inte bygglov och solcellsanläggning på marken kan kräva bygglov om den upplevs som en byggnad, läs mer nedan.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • att placera solceller som inte följer takets form i detaljplanerat område.
 • att montera integrerade solceller i detaljplanerat område.
 • att placera solceller på en byggnad eller i ett område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i detaljplanerat område.
 • att placera solceller som ändrar stadsbilden (upplevelsen av området) i detaljplanerat område, exempelvis om majoriteten av trädgården täcks av solceller.
 • att placera solceller på marken som kan upplevas som en byggnad man kan vistas under. Gäller i detaljplanerat område och utanför detaljplanerat område.

Du behöver inte söka bygglov för:

 • att placera solceller på marken om solcellerna byggs upp på ett sådant sätt att de inte upplevs som en byggnad. Gäller i detaljplanerat område och utanför detaljplanerat område.
 • att montera solceller utanför detaljplanerat område. Observera att områdesbestämmelser kan göra så att bygglov krävs. Läs mer under rubriken: Andra regler som kan påverka.
 • att placera solceller som placeras mot en kringbyggd gård på en byggnad, som inte är kulturhistoriskt utpekad.

Du behöver göra en anmälan om:

 • du placerar solceller på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus och deras tillhörande komplementbyggnader. Detta för att kontrollera om bärande konstruktion eller brandskydd påverkas.

Andra regler som kan påverka

 • Solcellsanläggningar på mark inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens.
 • Detaljplan eller en områdesbestämmelse för ditt område kan ha en bestämmelse som inte tillåter solceller.
 • Om översiktsplanen har ett riksintresse för totalförsvaret i ditt område och din fastighet ligger i detaljplanerat område behöver du söka bygglov.

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt solcellerna/solpanelen/solfångaren samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.
 • Produktinformation eller produktblad om solcellerna.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver troligtvis inte en kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: