Avgift för dagvatten

Här hittar du som använder kommunens anordningar för att leda bort dagvatten information om avgifter.

Du betalar för de tjänster som du utnyttjar

Det finns en separat avgift för dagvatten för att skapa en mer rättvis fördelning av kostnader för kommunens vattentjänster.

För småhus (villor, radhus, kedjehus) är det en fast avgift, lika för alla. Övriga fastigheter får betala utifrån avrinningskoefficient och storleken på fastigheten.

Vad är det för skillnad på dagvatten fastighet och dagvatten gata?

Avgiften är uppdelad i två delar:

  • Dagvatten gata - innebär att kommunen har anordningar som transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i det område där du bor. Exempel på anordningar är dagvattenledningar, rännstensbrunnar eller diken.
  • Dagvatten fastighet - innebär att dag- eller dräneringsvatten från din fastighet leds till kommunens dagvattensystem. Det kan finnas andra anordningar än ledningar för bortledande av dagvatten, till exempel diken eller ytavrinning, där vattnet i ett senare skede når kommunens dagvattensystem.

Behöver jag betala dagvattenavgift om jag tar hand om mitt dagvatten själv?

Du kan söka dispens från att betala brukningsavgiften för dagvatten om du själv tar hand om dagvattnet utan att det passerar kommunens system eller orsakar olägenheter för andra fastigheter.

Det är du som fastighetsägare som söker dispensen och som står för bevisbördan.

Det är viktigt att du lämnar in dokumentation som styrker att dagvattnet tas omhand på eget sätt. Dokumentationen kan till exempelvis bestå av ritningar, enklare skisser eller fotografier.

Ansökan om befrielse från brukningsavgift för dagvatten fastighet Pdf, 58.9 kB.

Varför betalar jag avgift för dagvatten gata om jag har fått dispens för dagvatten fastighet?

Det är endast brukningsavgiften för dagvatten fastighet som du kan söka dispens från att betala. Brukningsavgiften för dagvatten gata kan du inte få dispens från att betala eftersom alla fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten har nytta av att gatorna avvattnas.

Senast granskad/publicerad: