search
Sök
menu
Meny

Användning av avfall för anläggningsändamål

När man bygger t.ex. en väg, bullervall eller parkeringsplats, kan man använda material som vi vanligtvis betraktar som avfall. Det kan också vara schaktmassor.

Har du tänkt använda sådant avfall måste du anmäla eller ansöka om detta till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 6 veckor innan påbörjat arbete.

Med anmälan/ansökan ska följa:

  • Situationsplan som visar anläggningens placering, tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder dit uppläggning planeras.
  • Analysprotokoll

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020)

Kontaktpersonerna har mer information om taxan.

Kontakt

Max Lindenmo-Linck
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 59 30