search
Sök
menu
Meny

Avfall i verksamheter

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras.

Det finns flera goda skäl att ha en hög ambitionsnivå för avfallshanteringen. Det minskar de miljöproblem som avfallet kan ge upphov till, avfallet kan utnyttjas som den resurs det är, det ger ekonomiska besparingar för behandling och transport av avfallet osv.

Vad är avfall?

Vad som är avfall definieras i 15 kap 1 § miljöbalken:

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Avfallet klassificeras med en avfallskod som återfinns i bilaga 4 till avfallsförordningen. Av koden framgår också om avfallet är farligt avfall eller icke farligt avfall.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare

  • ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten
  • hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte tar skada
  • sträva efter att minska avfallsmängder,
  • se till att avfall återanvänds och återvinns
  • kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs
  • lämna hushållsavfall till renhållaren (se länken Hushållsavfall).

Kontakt

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12

Max Lindenmo-Linck
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 59 30

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44

Maria Hedsund-Westlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 53

Kerstin Sollander
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 25 01

Malin Landin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 34

Andreas Bengtsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 42