search
Sök
menu
Meny

Farligt avfall i verksamheter

Burkar med farligt avfall

Utöver de allmänna reglerna om farligt avfall, finns en del som gäller speciellt för verksamheter och företag.

Hur ska farligt avfall förvaras och märkas?

Eftersom avfallet innehåller farliga ämnen är det viktigt att det förvaras på rätt sätt. Följande kan vara bra att tänka på:

  • Emballaget ska vara i bra skick
  • Spill eller läckage ska inte kunna nå avlopp, dagvattennät, vattenrecipient eller genomsläpplig mark
  • Absorptionsmedel eller annan utrustning för att samla upp spill eller läckage ska finnas
  • Avfallet ska vara märkt med texten farligt avfall samt avfallets typ t.ex. spillolja
  • Om det finns risk för påkörning ska man ordna ett skydd
  • Om avfallet kan frysa ska lagring ske frostfritt
  • Förvara inte kemikalier/avfall som kan reagera med varandra tillsammans

För anteckningar över avfallet

Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar om:

  • Vilken mängd farligt avfall som uppkommer per år (kg)
  • Vilka olika slag av avfall som uppkommer, kod enligt bilagan till avfallsförordningen (2011:927)
  • Vilka anläggningar som olika avfall transporteras till

Anteckningarna ska sparas i minst 3 år.

Egen transport

Vissa slag av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet får man transportera själv i mindre mängder efter att en anmälan gjorts till länsstyrelsen (tfn 010-223 60 00 eller använd deras e-tjänst på www.lansstyrelsen.se/jonkopinglänk till annan webbplats). Anmälan ska göras var femte år så länge transporterna utförs.

Efter att anmälan har gjorts får man transportera max 100 kg eller100 liter farligt avfall kalenderår. Avfall som innehåller cyanid, kadmium, PCB-produkt och/eller kvicksilver (om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra lyskällor) kräver dock att transportören har tillstånd för detta.

Transportdokument

När farligt avfall lämnas för att transporteras inom Sverige, ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det upprättas ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag, avfallsmängd och vem som är lämnare respektive mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren.

Kontrollera tillstånd

Avfall får endast transporteras yrkesmässigt av den som har fått tillstånd från länsstyrelsen (tfn 010-223 60 00). Avfallslämnaren är skyldig att kontrollera att både den som ska transportera bort avfallet och mottagaren av avfallet har tillstånd för detta.

Anmälan om mellanlagring av farligt avfall enligt 9 kap 6 § miljöbalken

Använd blanketten nedan. Med anmälan ska också lämnas en situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder och platsen för mellanlagring av farligt avfall.

Kontakt

Linda Vikström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 66

Sanne Tägtström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 50