search
Sök
menu
Meny

Markanvisning, Barnarp 11:41

Jönköpings kommun inbjuder härmed intressenter att anmäla sig till urvalsprocessen för att få möjligheten att bygga på fastigheten Barnarp 11:41.

Jönköpings kommun inbjuder härmed intressenter att anmäla sig till urvalsprocessen för att få möjligheten att bygga på exploateringsfastigheten Barnarp 11:41 i Barnarp. Utvalda byggherrar kommer i dialog med kommunen att arbeta vidare med tankar och idéer, handlingar och ritningar. Sedan kommer kommunen att tilldela markanvisning till den av byggherrarna som bedöms ha den bästa helhetslösningen.

Tekniska nämnden, som beslutar om markanvisningar på kommunal mark, har gett tekniska kontoret i uppdrag att ta fram förslag till byggherrar som vill exploatera området. Detta sker enligt kommunens antagna markanvisningspolicy.

Området

Markanvisningsområdet är beläget i samhället Barnarp som ligger ca 10 km söder om Jönköpings centrum. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. Aktuell exploateringsfastighet, Barnarp 11:41, som nu ska markanvisas är 2150 m². All information om markanvisningen, exploateringsområdet och tillkommande byggnation finns i inbjudan nedan.

Preliminär tidplan

Vecka

Aktivitet

4

Utskick av handlingar

6 (9 feb)

Inlämning intresseanmälan

7

Beslut av ordförande (TN + STBN) om att gå vidare med företag

8 (23 feb)

Startmöte för utvalda företag

11 (16 mars)

Mellanmöte med utvalda företag

13 (30 mars)

Inlämning ritningar

14-16

Utvärdering inkomna förslag

15

Information till ordförande (TN + STBN)

16

Information i nämnder (TN och STBN)

19

Beslut i TN om markanvisning och marköverlåtelseavtal

Inlämning

Intresseanmälan ska vara inlämnad senast den 9 februari 2017 till:

Jönköpings kommun
Tekniska kontoret
Mark och exploatering
551 89 Jönköping