search
Sök
menu
Meny

Markanvisning, Drättinge 1:12, Kaxholmen

Jönköpings kommun inbjuder härmed intressenter att anmäla sig till urvalsprocessen för att få möjligheten att bygga på fastigheten Drättinge 1:12.

Jönköpings kommun inbjuder härmed intressenter att anmäla sig till urvalsprocessen för att få möjligheten att bygga på fastigheten Drättinge 1:12 på området Drättinge, Kaxholmen. Utvalda byggherrar kommer i dialog med kommunen att arbeta vidare med tankar och idéer, handlingar och ritningar. Sedan kommer kommunen att tilldela markanvisning till den av byggherrarna som bedöms ha den bästa helhetslösningen.

Tekniska nämnden, som beslutar om markanvisningar på kommunal mark, har gett tekniska kontoret i uppdrag att ta fram förslag till byggherrar som vill exploatera området. Detta sker enligt kommunens antagna markanvisningspolicy.

Området

Drättinge ligger i sydöstra delen av Kaxholmen i anslutning till Nyodlingsvägen och Tunnlandsvägen. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. Aktuell exploateringsfastighet, Drättinge 1:12, som nu ska markanvisas är 9 044 kvm stor och är planerad för 14 st rad- par- eller kedjehus i suterräng. Markanvisningsområdet är omgärdat av jordbruksmark i sydost, natur- och skogsområde i norr och i sydväst gränsar området till ett villaområde.

All information om markanvisningen, exploateringsområdet och tillkommande byggnation finns i inbjudan nedan.

Preliminär tidplan

Vecka

Aktivitet

4

Utskick av handlingar

6 (9 feb)

Inlämning intresseanmälan

7

Beslut av ordförande (TN + STBN) om att gå vidare med företag

8 (20 feb)

Startmöte för utvalda företag

11 (15, 17 mars)

Mellanmöte med utvalda företag

13 (30 mars)

Inlämning ritningar

14-16

Utvärdering inkomna förslag

15

Information till ordförande (tekniska nämnden + stadsbyggnadsnämnden)

16

Information i nämnder (TN och STBN)

19 (9 maj)

Beslut i TN om markanvisning och marköverlåtelseavtal

Inlämning

Intresseanmälan ska vara inlämnad senast den 9 februari 2017 till:

Jönköpings kommun
Tekniska kontoret
Mark och exploatering
551 89 Jönköping