search
Sök
menu
Meny

Markanvisning, Flahult etapp 2

Jönköpings kommun inbjuder härmed intressenter att anmäla sig till urvalsprocessen för att få möjligheten att bygga inom Flahult etapp 2, Norrahammar

Jönköpings kommun inbjuder härmed intressenter att anmäla sig till urvalsprocessen för att få möjligheten att bygga på Flahult 79:73 och Flahult 79:74 inom området Flahult etapp 2. Utvalda byggherrar kommer i dialog med kommunen att arbeta vidare med tankar och idéer, handlingar och ritningar. Sedan kommer kommunen att tilldela markanvisning till den av byggherrarna som bedöms ha den bästa helhetslösningen.

Tekniska nämnden, som beslutar om markanvisningar på kommunal mark, har gett tekniska kontoret i uppdrag att ta fram förslag till byggherrar som vill exploatera området. Detta sker enligt kommunens antagna markanvisningspolicy.

Området

Området är beläget inom Flahult (Norrahammar) ca 10 km söder om Jönköpings centrum. Exploateringsområdet ligger inom etapp 2 för utbyggnaden av Flahult. Inom området planeras byggnation av mindre flerbostadshus alternativt grupphus. Exploateringsområdet är totalt 10 270 m² uppdelat på två fastigheter, Flahult 79:73 och Flahult 79:74.

All information om markanvisningen, exploateringsområdet och tillkommande byggnation finns i inbjudan nedan.

Preliminär tidplan

Vecka

Aktivitet

3

Utskick av handlingar

5 (1 febr)

Inlämning intresseanmälan

5-6

Beslut av ordförande (TN + STBN) om att gå vidare med företag

6 (9 febr)

Startmöte för utvalda företag

9 (1 mars)

Inlämning ritningar

9-13

Utvärdering inkomna förslag

10

Information till ordförande (tekniska nämnden + stadsbyggnadsnämnden)

11-12

Information i nämnder (TN och STBN)

16

Beslut i TN om markanvisning och marköverlåtelseavtal

Inlämning

Intresseanmälan ska vara inlämnad senast den 1 februari 2017 till:

Jönköpings kommun
Tekniska kontoret
Mark och exploatering
551 89 Jönköping