search
Sök
menu
Meny

Markanvisning Kungsängen, kvarter F

Jönköpings kommun inbjuder härmed intressenter att anmäla sig till urvalsprocessen för att få möjligheten att bygga på området Kungsängen, kvarter F.

Utvalda byggherrar kommer i dialog med kommunen att arbeta vidare med tankar och idéer, handlingar och ritningar. Sedan kommer kommunen att tilldela markanvisning till den av byggherrarna som bedöms ha den bästa helhetslösningen.

Tekniska nämnden, som beslutar om markanvisningar på kommunal mark, har gett tekniska kontoret i uppdrag att ta fram förslag till byggherrar som vill exploatera området. Detta sker enligt kommunens antagna markanvisningspolicy.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 500 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som en livsmedelsbutik. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Arbetet med att ta fram detaljplaner för hela området pågår och hela området
för Kungsängen behandlades i samrådshandling under 2013.

Preliminär tidplan

Datum

Aktivitet

v 20

Utskick av handlingar

v 22 (1 juni)

Inlämning intresseanmälan

v 23-24

Beslut om vilka företag som väljs ut

v 25 (21 juni)

Startmöte med utvalda företag

v 32 (8 augusti)

Mellanmöte med utvalda företag

v 36 (5 september)

Inlämning ritningar

v 36-40

Utvärdering inkomna förslag

v 41

Information i nämnder (TN och SBN)

v 45 (7 november)

Beslut i TN om markanvisning och markanvisningsavtal


Inlämning

Intresseanmälan ska vara inlämnad senast den 1 juni 2017 till:

Jönköpings kommun
Tekniska kontoret
Mark och exploatering
551 89 Jönköping