search
Sök
menu
Meny

Åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

En bullerkartläggning ligger till grund för det åtgärdsprogram mot buller som kommunen tagit fram. Programmet omfattar buller från vägtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik.

Programmet behandlar prioriteringar och förslag på åtgärder som ska vidtas under 2014-2018. I programmet ges också förslag på hur ansvaret för genomförandet ska fördelas, när åtgärder bör vara genomförda samt kommunens långsiktiga mål och strategi för arbete med buller. Målsättningen under programperioden är bland annat att skapa rutiner för ett systematiskt arbete med bullerfrågor och förhoppningen är att programmet på sikt ska leda till en bättre ljudmiljö där färre människor exponeras för buller.

Under programperioden ska Jönköpings kommun arbeta med boendemiljöer, förskolors och skolors utemiljöer, parker och rekreationsområden samt genomföra försök med ljuddämpande vägbeläggning. Målen för programperioden är följande:

  • Åtgärder ska vidtas för minst 100 fastigheter så att inomhusnivån för de boende inte överstiger Leq 30 dB(A).
  • Riktvärdena Leq 55 dB(A) ska uppfyllas i utomhusmiljö efter vidtagna åtgärder vid minst tre förskolor och skolor.
  • Kompetensen om bullerskydd av offentliga utemiljöer ska öka och ljudmiljön ska förbättras i minst en prioriterad offentlig utemiljö.
  • En utredning om bullerdämpande vägbeläggning ska leda till att detta provas på minst en plats i kommunen och effekterna ska följas upp.

Ljudutbredningskartorna som finns tillgängliga redovisar en översiktlig bild av bullersituationen i kommunen. För mer detaljerad information om bullernivåerna vid exempelvis din fastighet eller bostad vänder du dig till väghållaren som är ansvarig för det buller som trafiken orsakar. Jönköpings kommun är väghållare för de kommunala vägarna medan Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och järnvägen. Majoriteten av vägarna inom tätorterna tillhör kommunen med undantag för större vägar som till exempel riksväg 40, riksväg 26/47 samt E4.

Frågor om trafikbuller och bidrag - kontakta stadsbyggnadskontorets samhällsplanerare

Övriga bullerfrågor, klagomål etc - kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret

Tfn 036-10 50 00