search
Sök
menu
Meny

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2019-2023

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller som innehåller förslag till åtgärder under kommande 5-årsperiod. Programmet är ute på samråd 22 mars - 31 maj 2018.

Syftet med detta åtgärdsprogram är att, genom insatser som förbättrar ljudmiljön, minska omgivningsbullrets negativa påverkan på människors hälsa samt skapa en bättre ljudmiljö och därigenom också göra Jönköpings kommun till en attraktivare kommun.

Mot bakgrund av de hälsoeffekter samt samhällskostnader som buller anses bidra till betraktar EU buller som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Detta åtgärdsprogram är upprättat med stöd av förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) som bygger på ett EU-direktiv. Enligt förordningen ska städer med fler än 100 000 invånare upprätta så kallade strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika bullernivåer från väg, järnväg och flyg samt ta fram ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet har föregåtts av en kommuntäckande bullerkartläggning, också den i enlighet med förordningen. I Jönköpings kommun kartlades buller från vägar, järnvägar samt flyg.

Åtgärdsprogrammet kungörs och finns tillgängligt under Samrådshandling nedan.

Synpunkter
Svar på remissen ska vara stadsbyggnadskontorets diarium tillhanda senast 31 maj 2018. Ange diarienummer stbn 2018:80.

Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping eller stadsbyggnad@jonkoping.se

 

Samrådshandling

Frågor om trafikbuller och bidrag - kontakta stadsbyggnadskontorets samhällsplanerare

Övriga bullerfrågor, klagomål etc - kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret

Tfn 036-10 50 00