search
Sök
menu
Meny

Bygglov

Bygglov krävs i regel alltid för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område samt inom sammanhållen bebyggelse.

I PBL (plan - och bygglagen) finns bestämmelser för bygglov och anmälan.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar i bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens m.m. utifrån PBL, gällande detaljplaner, områdesbestämmelser samt miljöbalken.

Stadsbyggnadskontoret tar emot, registrerar och handlägger ärenden samt skriver ut beslut och beräknar avgifter.

Bygglov är en del i den process som ger tillstånd att bygga eller genomföra projekt.

Blanketter/ E-tjänster

Blanketter och e-tjänster för att ansöka om bygglov samt för att anmäla anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL hittar du under rubriken e-tjänster.

Öppet hus

En gång i månaden är det öppet hus på bygglovavdelningen. Då kan du träffa en bygglovhandläggare och ställa frågor och få vägledning.

Aktuella datum för Öppet hus på bygglovavdelningen.

Mer information

Se också Boverkets webbplats.

Vägledning om detaljplanekravet, juli 2017
Boverket har publicerat en vägledningstext i PBL kunskapsbanken om detaljplanekravet. I texten beskrivs bland annat när plankravet aktualiseras, när plankravet gäller och undantag från plankravet. Se länk till PBL Kunskapsbanken nedan. Sök på Detaljplanekravet.