search
Sök
menu
Meny

Behöver du söka bygglov?

Först tar du reda om det du tänker bygga behöver lov eller anmälan. Kanske behövs vare sig det ena eller det andra, men det vanligaste är att det behövs bygglov eller anmälan. 

I PBL (plan- och bygglagen), 9 kap (SFS 2010:900) och i 6 kap plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) regleras vad som behöver bygglov.

Det behövs bygglov för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ändring av byggnad till ett väsentligt annat ändamål
 • Inredning av en ny bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri och som sätter upp, flyttar eller väsentligt ändrar lokalen.
 • Skyltar och ljusanordningar (gäller endast inom planlagt område.
 • Flytta, anordna, inrätta, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar (se nedan)
 • Byta färg och material eller annan yttre förändring som påverkar byggnadens utseende (gäller endast inom planlagt område).

I plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) regleras alla anläggningar som behöver bygglov.

Det behövs bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • Murar och stödmurar som är högre än 0.5 m över mark.
 • Plank över 1 m. Vissa plank placerade vid en- och tvåbostadshus behöver inte bygglov.
 • Parkeringsplatser utomhus (undantag för en- och tvåbostadshus för fastighetens behov)
 • Materialgårdar och upplag (exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda under en längre tid)
 • Radio- eller telemaster eller torn. Undantaget är små anläggningar för en fastighets eget behov och mindre antenner.
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • Transformatorstationer.
 • Idrottsplatser, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk.

Strandskydd

Vid närhet av sjöar och vattendrag krävs strandskyddsdispans vid nybyggnation.