search
Sök
menu
Meny

Bygglovsprocessen, detta händer när du har sökt bygglov

Här kan du följa processen för hur ett bygglovsärende går till i Jönköpings kommun. En bild av processen hittar du längst ner på sidan under Dokument.

Kompletta handlingar

Handläggaren bedömer först om ansökan är komplett (det vill säga innehåller alla handlingar som behövs) och om handlingarna är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren att kontakta dig.

Granskning av ansökan

Handläggaren granskar ansökan när den är komplett och ett svar skickas till dig inom 10 veckor. Granskningen innebär en kontroll om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Om bestämmelserna och/eller kraven på utformningen inte uppfylls, kommer handläggaren att kontakta dig.

Yttranden från andra

Vid vissa ansökningar behövs att andra berörda sakägare (exempelvis grannar) yttrar sig. Även andra inom kommunen ska ibland yttra sig. I vissa fall är inte alla berörda kända. För att även nå ut till dem när det behövs, kungörs (meddelas) ansökan via dagspressen. Ytterligare yttranden betyder alltså att personer som berörs av bygglovet ska få möjlighet att framföra sina synpunkter.

Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett. Om vi har begärt kompletteringar och inte fått in dem, kommer vi tvingas avvisa ansökan.

Beslut

Oftast är det handläggaren själv som fattar beslut om bygglov. I vissa fall ska dock beslutet fattas av stadsbyggnadsnämnden. Det är stadsbyggnadsnämndens delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggare och vad som tas av politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Om bygglovärendet ska till stadsbyggnadsnämnden förlängs processen mellan tre till sex veckor för att handläggaren ska skriva ett särskilt förslag till beslut, ledamöterna i nämnden ska sätta sig in i ärendena och det ska anpassas till sammanträdesdatumen som är ca en gång per månad.

Beslutet om bygglov annonseras

Bygglov beslutade enligt nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) annonseras och skickats till kända sakägare (berörda personer). Om ingen har överklagat inom fyra veckor, vinner beslutet laga kraft. Det är bra att invänta tiden om du inte vill bygga på egen risk.

Faktura

Faktura för bygglovet skickas ca en månad efter beslutet. Även avslag och avvisade ansökningar debiteras. Att återta en ansökan innan beslut kostar ingenting. Läs mer under rubriken "Avgift för bygglov, anmälan och nybyggnadskarta".