search
Sök
menu
Meny

Före och under byggtid

Bygglovet betyder inte att du fått ”lov att bygga”. Innan byggstart behövs i många fall ett tekniskt samråd där arbetets planering och organisation, kontrollplan och andra viktiga handlingar och behov gås igenom.

Tekniskt samråd

Innan byggstart behövs i många fall ett tekniskt samråd. Handläggaren meddelar tid och datum.

Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart onödigt. Byggaktören kan också begära eller efterfråga tekniskt samråd. Handläggaren kallar skriftligen byggaktören och kontrollansvarig till det tekniska samrådet.

Under samrådet går man igenom följande:

 • Arbetets planering och organisation
 • Byggaktörens förslag till kontrollplan samt övriga handlingar och dokument som byggaktören lämnat in
 • Eventuellt farligt avfall
 • Behovet av platsbesök eller andra tillsynsåtgärder
 • Behovet av färdigställandeskydd
 • Behovet av utstakning
 • Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
 • Behovet av ytterligare möten

Handläggaren informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och för protokoll från mötet.

 

Arbetsplatsbesök

Vid det tekniska samrådet har det bestämts om det behövs ett arbetsplatsbesök. Handläggaren meddelar tid och datum. Genom arbetsplatsbesök görs en kontroll på plats för att se om bygget eller projektet följer kontrollplanen.

Handläggare besöker arbetsplatsen minst en gång. Om bygget eller projektet inte har behövt tekniskt samråd behövs inget arbetsplatsbesök. Handläggaren skriver en rapport över arbetsplatsbesöket, som sedan skickas till byggaktören och den kontrollansvarige.

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggaktör ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Kontrollplanen ska anpassas till byggaktörens kompetens och objektets svårighetsgrad.

Kontrollplanen innehåller:

 • Vilka kontroller som ska utföras och vad de avser
 • Vem som ska göra kontrollerna
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske
 • Förekomst av farligt avfall
 • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand
 • Vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till oss.

Kontrollansvarig (KA) enligt PBL

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggaktör. KA ska upprätta en kontrollplan och sedan ska byggaktören låta utföra kontrollerna.

Kontrollansvarigs uppgifter:

 • Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs
 • Informera byggaktören om avvikelser och vid behov även informera kommunen
 • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser
 • Skriva ett utlåtande till byggaktören och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Kontrollansvarig behövs inte för:

 • Åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan
 • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus om byggnadsnämnden inte beslutar annat

Mer information hittar du på Boverkets webbplats.