search
Sök
menu
Meny

Frågor & svar om bygglov

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om bygglov. Vill du ställa en egen fråga till oss gå in på Ställ en fråga till bygglovavdelningen under rubriken e-tjänster.

Vilka handlingar behövs för att ansöka om bygglov?
Ansökningsblanketter finns tillgängliga här under e-tjänster och blanketter. Tillsammans med ansökningsblanketten ska ritningar bifogas.

Hur nära tomtgräns får man bygga?
Det finns reglerat i gällande detaljplan. Normalt får man inte bygga närmare än 4,5 m. Kontakta byggnadsnämnden för att veta vad som gäller för just din fastighet.

Måste grannarna tillfrågas när man söker bygglov?
Grannarna ska höras om ansökan avviker från gällande detaljplanebestämmelser eller om ansökan avser en större åtgärd utanför detaljplanelagt område. Kommunen ansvarar för grannhörandet.

Hur lång tid tar handläggningen av bygglov?
Handläggningstiden är tio veckor efter att fullständiga handlingar har lämnats in. Snabbast handläggning erhålls generellt för projekt med fullständiga handlingar. För projekt med avvikelse från detaljplan eller projekt med ofullständiga och otydliga handlingar får man räkna med längre handläggningstid.

Hur stort får man bygga?
Byggrätten finns reglerad i gällande detaljplan. Utanför detaljplanelagt område görs en lämplighetsbedömning.

Vad är skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea?
Byggnadsarea är byggnadens yta på marken. Bruttoarea är arean av alla våningsplan begränsad av omgivande väggars utsida.

Måste man anlita en certifierad kontrollansvarig?
Ja, kontrollera på Boverkets hemsida.

Vad är den kontrollansvariges uppgift?
Kontrollansvarig är en auktoriserad kontrollant som byggherren ska anlita redan under planeringsskedet. Den kontrollansvariges främsta uppgift är att ansvara för att kontrollplanen följs.

Behöver jag bygglov för en eldstad/braskamin?
Nej, men man måste göra en anmälan för eldstad. Bifoga fasadritningar som visar skorstenens inverkan på byggnadens utseende samt planritning som visar eldstadens placering. Viktigt att tänka på är att skorstenshöjden ska överstiga taknocken samt överstiga taks beläggningen med minst en meter.

Din eldstad måste vara miljögodkänd enligt Boverkets regler. Detta innebär att den ska vara testad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och klara vissa krav gällande utsläpp av bland annat sotpartiklar och gaser.

Vad innebär strandskydd?
Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området är 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattnet.  Länsstyrelsen har  utvidgat strandskyddsområdet till 300 meter på vissa platser i Jönköpings kommun. Kontrollera om det är 100 eller 300 meter som gäller för just din fastighet. Strandskydd innebär förbud att bygga samt ändra byggnader inom fastigheten, Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från förbudet, om särskilda skäl föreligger. Ta kontakt med någon av bygglovshandläggarna för att få veta mer om strandskydd på din fastighet. Generellt är strandskyddet upphävt inom detaljplanelagt område.

Krävs det bygglov för carport?
Ja, bygglov krävs för carport.

Behövs bygglov för altangolv/trädäck?
Du behöver inte söka bygglov om golvet placeras under 1,2 m höjd.

Ett tätt räcke på altanen betraktas som ett plank och kan kräva bygglov. Tänk även på närheten till grannar och eventuell insyn.

Behövs bygglov för inglasning av balkong?
Ja, fasadritning och planritning där den aktuella balkongen är markerad behöver bifogas med ansökningsblanketten.

Behövs bygglov för inglasning av ett befintligt uterum?
Ja, att glasa in ett befintligt uterum är alltid bygglovspliktigt och kräver att det finns byggrätt för dess yta. Ansökan ska bifogas med situationsplan, plan- och fasadritningar.

Ska du bygga ett nytt inglasat uterum räcker det med en anmälan om uterummet är max 15m² bruttoarea.

Behövs bygglov för skylt eller vepa?
Bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra skylt eller ljusanordning. Bifoga fasadritning i ansökan.