search
Sök
menu
Meny

Så här söker du bygglov

En ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov ska vara skriftlig och skickas till stadsbyggnadskontoret.

Ansökningblanketter hittar du under rubriken e-tjänster. Du kan även hämta blanketterna på Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping. Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen (se nedan). Exempel på ritningar till din bygglovsansökan hittar du under Dokument längst ner på sidan.

Föreslå vem som ska vara kontrollansvarig.

Visa att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och att byggnaden är lämplig för sitt ändamål.

Du får ett meddelande om att din ansökan är fullständig så fort stadsbyggnadskontoret har tagit emot ansökan och fått de kompletteringar som de har begärt. Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut inom tio veckor. Nämnden kan förlänga tiden med tio veckor om det behövs på grund av utredningen i ärendet. Du får i så fall information om förlängningen innan den första tioveckorsperioden har gått ut.

Även om en åtgärd inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov har du rätt att få din åtgärd prövad om du vill det. Prövningen sker då som om åtgärden hade varit lovpliktig.

Lovet upphör att gälla om du inte har påbörjat åtgärden inom två år och avslutat den inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

Din bygglovansökan måste innehålla

 • underskriven ansökningsblankett
 • fackmannamässigt utförda ritningar på det blivande projektet i skala 1:100
 • aktuell situationsplan, vid ny- och tillbyggnad i skala 1:400
 • ritningar på befintligt utseende
 • ett förslag på kontrollansvarig

Ibland är foton och en beskrivning av projektet också till god hjälp.

Alla handlingar som skickas in digitalt önskas vara i pdf-format.

Vilka ritningar behövs?

I de flesta projekt behövs plan- och fasadritningar, principsektioner med byggnadshöjder i skala 1:100. Vid en tillbyggnad behövs alltid en enkel nybyggnadskarta, bygger du nytt behöver du en normal nybyggnadskarta.

Fackmannamässiga ritningar:

 • Är ritade med rena svarta linjer på vitt papper (antigen för hand med linjal eller med datorprogram
 • Har tydliga siffror, bokstäver och symboler.
 • Har rithuvud (en speciell informationsruta)
 • Visar tydligt vad som ska byggas och vad som är befintligt (existerar från början)
 • Är ritade och utskrivna i skala (kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in)
 • Har tydliga mått, i meter med minst en decimal (exemplevis 10,5 m)
 • Utritade byggnader är lägesbestämda mot tomtgräns (det betyder att de har två vinkelräta mått mot tomtgräns, så att minsta avstånd till granne eller tomtgräns framgår).
 • Fasadritningar har marklinjer utritat.
 • Har markeringar på planerna var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna (var snittet går).

Tomtkarta

Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur baskartan över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer mm. Ingen komplettering eller kontroll av området i fält har skett. Tomtkartan kan användas i ansökningar och bygglovanmälningar av enklare slag som ej är i närhet av gräns. För att skriva ut en tomtkarta över din tomt följer du länken Tomtkarta, utskrift under rubriken e-tjänster. Där kan du skriva in din adress och få ut en karta över din tomt. På denna karta kan du sedan själv rita in det du ska bygga till.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta visar var på tomten den nya byggnaden kommer att placeras, både i förhållande till tomtgräns och till markens nivåer. Kartan är oftast i skala 1:400.

Du beställer nybyggnadskartan från stadsbyggnadskontoret via länken Nybyggnadskarta, ansökan under rubriken e-tjänster. Rita in den nya byggnaden på kartan och markera avstånden vinkelrätt till tomtgränser (minst två mått så att placeringen fixeras) samt vilket plushöjd det färdiga golvet (FGH) planeras till.

Förenklad nybyggnadskarta

Om du ska bygga närmare din granne än 4,5 meter kan du använda en förenklad nybyggnadskarta. Du beställer förenklad nybyggnadskarta från stadsbyggnadskontoret via länken Nybyggnadskarta, ansökan under rubriken e-tjänster.

Utstakning/lägeskontroll

I beslut om bygglov informeras sökanden om att utstakning och lägeskontroll krävs.

Startbesked

Du måste ha både lov och startbesked för att få påbörja utförandet av det som beviljats i lovet.

Bifoga uppgift om kontrollansvarig (KA)

Kontrollansvarig behövs alltid, förutom för enklare åtgärder. Om KA behövs, ska du alltid ange hans/hennes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter på ansökningsblanketten. Uppgifterna är ett måste för att få bygglov. Om KA inte anges på ansökningsblanketten kan ärendet inte komplettförklaras.

En KA ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Han eller hon ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt jobba på samma företag som bygger eller beställer bygget.

Kom ihåg!

Fyll i personnummer eller organisationsnummer och beskriv projektet i detalj. Låt den sökande (byggherren) underteckna.