search
Sök
menu
Meny

Solceller, bygglov

Behöver du bygglov för att installera solceller eller solpaneler? Ja, i vissa fall.

Bygglov krävs inte för solceller på en- och tvåbostadshus som installeras för fastighetens eget behov om de placeras dikt an mot fasaden eller taket och de inte väsentligt förändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Bygglov krävs däremot om solcellerna är vinklade, det vill säga om de inte följer takets lutning. Bygglov krävs även om fastigheten ligger i markerat område i översiktsplanen för särskilt värdefulla kulturmiljöområden. Bygglov kan också krävas om solceller placeras på ett brant tak och därmed blir synliga från marken. I dessa fall kan det finnas risk för bländning när solen lyser mot solcellerna.
Dessa riktlinjer gäller även för fastigheter utanför detaljplanerat område.

För flerbostadshus och industribyggnader krävs det alltid en anmälan när solceller ska installeras. Det kan dock krävas bygglov istället för anmälan om solcellerna placeras på ett sådant sätt att det förändrar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Vid större solcellsanläggningar, ej villor, sommarstugor och liknande, önskar Räddningstjänsten att installatör kontaktar dem för samråd kring installation och säkerhet.  

Har du frågor använd formuläret "Ställ en fråga till bygglovavdelningen".

Dessa handlingar krävs vid bygglovansökan eller anmälan för solceller

  • Ansökningsblankett/Anmälningsblankett
  • Situationsplan i skala 1:400 där den fastighet som solcellerna ska placeras på är markerad
  • Fasadritningar i skala 1:100 med solcellerna inritade
  • Information angående solcellerna, till exempel en broschyr eller en offert från det företag som ska installera solcellerna

Frånkopplingsmöjlighet

En solcellsanläggning måste kunna frånkopplas så nära solcellerna som möjligt för att säkerställa säkerheten för räddningstjänstens personal vid en räddningsinsats.
Det är lämpligt att installera en säkerhetsbrytare, ibland kallad brandmansbrytare, så nära solcellspanelerna som möjligt. När säkerhetsbrytaren bryts, i kombination med att fastighetens koppling till det vanliga elnätet har brutits, ska det inte finnas några strömförande delar i fastigheten utöver solcellspanelerna i sig.
Säkerhetsbrytaren ska vara manuell och får inte automatiskt återgå till sitt ursprungsläge. Säkerhetsbrytaren ska om möjligt ej vara elektrisk. I de fall den måste vara elektrisk ska manöverspänningen vara så låg så att den är ofarlig att komma i kontakt med.

Instruktioner för hur anläggningen fungerar och är utformad

Anläggningens innehavare bör upprätta tydliga instruktioner som beskriver förfarande för eliminering av elektrisk risk i samband med räddningsinsats samt placering och utbredning i fastigheten av solcellsanläggningens delar. Placering av instruktioner bör samrådas med Räddningstjänsten. I dessa instruktioner ska det tydliggöras att det finns en säkerhetsbrytare och vad denna gör.

Markering av solcellsanläggningen och dess komponenter

En fastighet som är utrustad med en solcellsanläggning ska förses med markering om detta, om det inte är uppenbart att anläggningen finns, vilket det generellt är på t.ex. villor, sommarstugor och likande. Utrustning, som t.ex. säkerhetsbrytare, bör alltid tydliggöras med skylt som talar om dess placering och funktion.

Kabeldragning

Kablar och liknande bör placeras och dras på ett sådant sätt att de är synliga och inte riskerar att skadas vid t.ex. håltagning i tak eller annat arbete på tak. Det ska vara lätt att se var kablarna går. Kablar som måste vara dolda bör markeras med märkning var de är placerade.