search
Sök
menu
Meny

Startbesked innan byggstart

Innan projekt- och byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked från din handläggare. I vissa enkla bygglovärenden ges startbesked direkt i samband med bygglovet.

Om bygget startas utan startbesked kan byggsanktionsavgift tas ut.

Ritningar och handlingar:

 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritning (eller konstruktions- och hållfastighetsbeskrivning för enklare åtgärder som garage och eldstäder).
 • Rivningsplan (endast om man misstänker att det finns farliga ämnen och material som uppkommer vid rivning, till exempel asbest, bly, kvicksilver eller PCB).
 • Uttalande från skyddsombud eller arbetstagarrepresentant (gäller endast för verksamhet med anställd personal).
 • Skyddsrumsbesked vid nybyggnad eller omfattande ändring av byggnad, speciellt om källare berörs. Detta gäller inte enbostadshus.
 • Färdigställandeskydd vid omfattande ändring eller nybyggnad av flerbostadshus.
 • Bevis om att gatukostnadsersättning är betald om det finns krav på detta vid ny- och tillbyggnad på privatägd mark.
 • Geoteknisk utredning.
 • VA- och ventilationsritningar (gäller endast större byggnader än en- och tvåbostadshus samt normala och stora verksamheter).
 • Brandskyddsdokumentation (gäller endast större byggnader än en- och tvåbostadshus samt normala och stora verksamheter).
 • Redovisning av ljudåtgärder (gäller särskilt vid verksamheter).
 • Energiberäkning
 • Bullerutredning