search
Sök
menu
Meny

Marklov

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken. Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 m och om området har detaljplan.

Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Utanför ett område med detaljplan behövs marklov i närheten av vissa anläggningar, till exempel flygplatser. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

För marklov gäller:

  • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse.
  • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte.
  • Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området.
  • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer.
  • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt, så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Så här söker du:

  • Fyll i ansökningsblanketten 
  • Bifoga ritningar och situationsplan 

Ritningar är exempelvis planritningar, sektionsritningar, fasadritningar eller detaljritningar.

  • Bifoga kontrollplan
  • Bifoga uppgift om kontrollansvarig (KA)

Kontrollansvarig behövs alltid, förutom för enklare åtgärder. Om KA behövs, ska du alltid ange namn, personnummer eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter på ansökningsblanketten. Uppgifterna är ett måste för att få bygglov. Om KA inte anges på ansökningsblanketten kan ärendet inte komplettförklaras.

Kom ihåg!

Fyll i personnummer eller organisationsnummer och beskriv projektet i detalj. Låt den sökande (byggherren) och kontrollansvarig underteckna.