search
Sök
menu
Meny

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Ägare till byggnader eller anläggningar där risken för brand och konsekvenserna av en brand är stor ska lämna in en så kallad skriftlig redogörelse till kommunen.

Lagen om skydd mot olyckor kommer bland annat innebära förändringar i hur det förebyggande arbetet mot brand skall bedrivas. Tanken med lagen har varit att tydliggöra den enskildes ansvar för brandskyddet. Det är alltid ägare och nyttjanderättshavare (hyresgäster eller andra som driver verksamhet i en byggnad) som är ansvariga för brandskyddet i en byggnad eller en anläggning.

Den skriftliga redogörelsen kommer att beröra samma objekt som har eller har haft regelbunden brandsyn. Undantaget är vissa mindre förskolor, samlingslokaler och industrier som inte behöver lämna redogörelse. Däremot tillkommer vissa byggnader och anläggningar med kulturhistoriskt värde som skall lämna redogörelse. Nyttjanderättshavare skall lämna det underlag som behövs till ägaren.

I Jönköpings kommun har det utarbetats en blankett som du som fastighetsägare skall fylla i för att på ett lätthanterligt sätt redovisa ditt brandskydd. Blanketten följer det allmänna råd som MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap gett kring brandskyddsredovisningen.

Blankett skriftlig redogörelse brandskydd

I Jönköpings kommun har det utarbetats en blankett som du som fastighetsägare skall fylla i för att på ett lätthanterligt sätt redovisa ditt brandskydd.

Blanketten följer det allmänna råd som Räddningsverket gett kring brandskyddsredovisningen. Den skriftliga redogörelsen skall fyllas i på denna blankett och den skall färdigifylld sändas till:

Räddningstjänsten
551 89 Jönköping