Krav på ritningar och handlingar

Här finns information om hur ritningar och andra handlingar som du skickar in till oss ska vara utformade. Du kan även se exempel på ritningar.

Vad du ska skicka in till oss beror på vad det är du ska göra. Läs mer under guiden:

Vad vill du bygga? Guide som visar om du behöver bygglov eller göra en anmälan.

Krav på de ritningar som du skickar till oss

Ritningens kvalitet

Det finns allmänna krav som vi ställer på ritningarna du bifogar, exempelvis gällande mått, skala och färger. Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Detta innebär att ritningarna ska vara:

 • skalenliga och måttsatta
 • svartvita med tydlig kontrast, utan skuggor och gråtoner
 • ritade med linjal eller datorbaserat verktyg.

Ritningens innehåll

Ritningen ska innehålla:

 • fastighetsbeteckning
 • mått till tomtgräns
 • norrpil
 • skalstock.

Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra.

Ritningens format

 • Alla ritningar och övriga handlingar ska vara som PDF-filer.
 • Vi tar inte emot zip-filer.
 • Namnge filerna så att filnamnet beskriver typen av ritning.
 • Skärmklipp eller foton av ritningar godkänns inte eftersom skalan då förändras.
 • Ritningar på papper måste du skanna innan du skickar dem till oss.

Exempel på ritningar och underlag

Situationsplan

Situationsplan/tomtkarta visar hur din fastighet ser ut med byggnader, fastighetsgränser och parkeringsplatser.

På situationsplanen ska du

 • redovisa nytillkommen byggnations storlek och placering.
 • måttsätta nya byggnationer och byggnadsförändringar.
 • visa lägesbestämningen med hjälp av höjdkurvor i kartan och höjdangivelser.
 • ange minst tre mått till fastighetsgräns.
 • visa tydliga markering om någonting ska rivas.
 • redovisa eventuella nytillkomna murar, plank och parkeringsplatser med angivna mått.

Din situationsplan ska baseras på en karta ur kommunens baskarta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga, till exempel en tomtkarta, nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller en förrättningskarta.

Situationsplanen ska vara måttsatt i skala 1:400.

Situationsplanen ska vara baserad på ett aktuellt kartutdrag ur kommunens baskarta, till exempel en tomtkarta eller en nybyggnadskarta från kommunen.

Exempel på situationsplan/tomtkarta, tillbyggnad

Exempel på måttsättning av en situationsplan:

Situationsplanen ska visa husets placering på tomten och baseras på den karta som krävs i ärendet. Det kan vara en nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller tomtkarta.

 • Till ett av hushörnen ska det finnas två vinkelräta mått från två olika gränser.
 • Till ett annat hushörn ska det finnas ytterligare ett vinkelrätt mått från gräns.
 • Redovisa även byggnadens fasadmått om det inte framgår av planritningen.

Exempel på måttsättning av situationsplan

Nybyggnadskarta

Det krävs en nybyggnadskarta vid nybyggnation av huvudbyggnader inom detaljplanerat område. Nybyggnadskartan innehåller bland annat information om fastighetsgränser och anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Rita ut det du vill göra och sätt ut mått till minst två olika tomtgränser.

Markera ut entrén på ritningen.

Det är först när projektering av en gata är klar som du kan beställa en nybyggnadskarta. Du kan, mot en avgift, beställa en nybyggnadskarta här:

Beställ en nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

En förenklad nybyggnadskarta används vid nybyggnad av vissa mindre byggnader och vid större tillbyggnader inom detaljplanerat område. I vissa fall krävs även en förenklad nybyggnadskarta om man bygger nära fastighetsgräns.

Den förenklade nybyggnadskartan innehåller bland annat information om fastighetsgränser.

Rita ut det du vill göra och sätt ut mått till minst två olika tomtgränser.

Markera ut entrén på ritningen.

Du kan, mot en avgift, beställa en förenklad nybyggnadskarta här:

Beställ en förenklad nybyggnadskarta

Förrättningskarta

En förrättningskarta upprättas i samband med att fastigheten bildas eller då fastigheten på något sätt ändras genom lantmäteriförrättning.

Vid nybyggnation utanför detaljplanerat område kan det behövas en förrättningskarta. På förrättningskartan finns fastighetsgränser redovisade.

Markera ut entrén på ritningen.

Läs mer om förrättning på ”Så funkar en lantmäteriförrättning”

Tomtkarta

Tomtkartan visar fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader och vägar.

För enklare bygglovsärenden som rivningslov, fasadförändring, plank, murar, mindre markarbeten och mindre tillbyggnader kan det räcka med en tomtkarta som du använder som situationsplan.

Den hämtar du själv ut från kommunens hemsida.

Skriv ut en tomtkarta

Skalan är 1:400.

Fasadritning

En fasadritning beskriver hur utsidan på en byggnad kommer att se ut när du byggt färdigt. En fasadritning visar byggnaden rakt framifrån.

Det är viktigt att

 • fasadritningen visar samtliga fasader på alla nya byggnader och tillbyggnader
 • en tillbyggnad redovisas tillsammans med befintlig byggnad
 • nuvarande och eventuellt blivande marknivå intill fasaden ritas in
 • alla fasader namnges, till exempel ”Fasad mot söder”.

Fasadritningen ska vara måttsatt i skala 1:100. Rita ut en skalstock på ritningen så vi kan se angiven storlek.

Exempel på fasadritning vid nybyggnation

Exempel på fasadritning vid tillbyggnation

Planritning

En planritning är en horisontell genomskärning av huset.

Ritningarna ska visa alla våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, till exempel kök, sovrum och badrum. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad och visa hur tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga uppfylls.

Ritningen ska ha mått utsatta så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut. Planritningen ska vara måttsatt i skala 1:100. Rita ut en skalstock på ritningen så vi kan se angiven storlek.

Exempel på planritning vid nybyggnation

Exempel på planritning vid tillbyggnation

Sektionsritning

En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset.

Ritningen ska innehålla

 • rumshöjd
 • färdiga golvnivåer
 • takvinkel och marknivåer vid entréer
 • byggnadshöjd.

Sektionsritningen ska vara måttsatt i skala 1:100.

Exempel på sektionsritning

Markplaneringsritning

Markplaneringsritning visar hur marken kring byggnaden ska se ut med markmaterial, lutningar, växtplanering med mera.

Ritningen ska visa alla nya och befintliga byggnader, med plushöjd för färdigt golv (+FG).

Om det finns byggnader som ska rivas så ska dessa markeras.

Exempel på markplaneringsritning

Marksektionsritning

Marksektioner visar nuvarande och blivande marknivåer tvärt över tomten.

Rita så många marksektioner som behövs för att beskriva den markförändring du vill göra, dock minst två. För att vi ska kunna förstå din marksektionsritning ska det synas i situationsplanen vilka sektioner som förändras och hur.

Marksektionerna redovisas i lämplig skala, förslagsvis 1:100, och ska innehålla

 • nuvarande marknivå från tomtgräns (TG) till tomtgräns (ritas med streckad linje)
 • blivande marknivå från tomtgräns till tomtgräns (ritas med heldragen linje)
 • relevanta plushöjder.

Exempel på marksektionsritning

Parkeringsredovisning

En parkeringsredovisning visar behovet av cykel- och bilparkering.

Utredningen ska utgå från dokumentet Parkeringstal för Jönköpings kommun.

Program för parkering och parkeringstal

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivningen ska förklara vad en föreslagen verksamhet handlar om och hur den påverkar omgivningen. Beskrivningen kan till exempel innehålla

 • verksamhetens huvuddrag
 • uppskattad mängd besökare per dag
 • planerade öppettider
 • antal anställda
 • behov av transporter
 • eventuell övrig påverkan på omgivningen.

Tekniska handlingar

Konstruktionsritning

Konstruktionsritningar visar husets uppbyggnad och beskriver materialval.

Ritningarna ska innehålla tekniska delar och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar omfattar grund-, bjälklags- och takplan samt sektion genom grund, vägg, bjälklag och tak.

Alla dimensioner ska tydligt redovisas.

Exempel på konstruktionsritning

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är en redovisning av en byggnadskonstruktion och beskriver projektets tekniska delar.

Exempel på tekniska delar:

 • beskrivning av grundläggning
 • bärande stomme
 • takkonstruktion
 • brandskydd
 • uppvärmning
 • ventilation
 • energihushållning.

En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

VS-ritning (rör-ritning)

VS-ritningar ska visa installationer för vatten, avlopp och värme. Det går bra att utgå från planritningen och på den rita in hur rören ska dras.

Ritningen är vanligtvis i skala 1:100.

Ventilationshandling

Ventilationsritningar redovisar byggnadens ventilationssystem.

Ritningen ska visa hur tilluft respektive frånluft kommer att anordnas. Det går bra att utgå från planritningen och på den rita in hur ventilationen ska dras.

Ritningen är vanligtvis i skala 1:100.

Kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre (du som själv bygger eller beställer byggnadsarbete) ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet.

Byggherren ska med stöd av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig ta fram ett förslag till kontrollplan.

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna.

Kontrollansvarig

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning är ett dokument som anger hur byggnadens brandskydd ska uppfyllas.

Handlingen ska vara fackmannamässigt utförd för att du ska kunna få startbesked. Brand- och utrymningsritningar ingår ofta i brandskyddsbeskrivningen.

Brandskyddsbeskrivningen beskriver bland annat:

 • vilken typ av verksamhet som ska använda byggnaden
 • byggnadstyp, antal våningar
 • vilken brandteknisk byggnadsklass som ska gälla
 • eventuella brandtekniska installationer som ska installeras, exempelvis automatiska släcksystem, brandgasventilation, brandlarm och utrymningslarm.

Rivningsplan

Rivningsplanen utgår från en inventering. I inventeringen identifierar man först farliga och miljöskadliga material och väljer sedan en ekonomiskt rimlig hantering av så mycket som möjligt av byggnadens delar.

Energiberäkning

Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel.

Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer.

U-värdesberäkning

U-värde är detsamma som värmegenomgångskoefficient och är en egenskap som beskriver hur bra ett material leder värme. Desto lägre U-värde ju bättre isolerar. materialet.

En U-värdesberäkning redovisar hur bra en byggnadsdel isolerar. En byggnadsdel är exempelvis en vägg, ett tak eller ett golv. En sådan beräkning är endast aktuellt att redovisa för rum som ska värmas upp till mer än 10 grader.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd kan vara en försäkring eller bankgaranti. Den ska skydda dig som beställer byggnadsarbete (byggherre) om byggentreprenören skulle gå i konkurs och inte kan slutföra bygget.

Då behövs inte färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd behövs inte om du bygger åt dig själv, om du bygger till ett fritidshus eller om stadsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov av ett färdigställandeskydd.

Geoteknisk undersökning

Vid en geoteknisk undersökning fastställer man vilka jordarter marken består av, hur den är lagrad och vilken belastning den tål.

Undersökningen ligger till grund för dimensioneringen av de konstruktiva åtgärder man ska utföra såsom till exempel grundläggning.

Ritningar från arkivet

Behöver du gamla ritningar?

Vill du ha gamla ritningar över en fastighet eller behöver gamla ritningar till din ansökan eller anmälan så kan du beställa det från bygglovsarkivet:

Beställ ritningar från bygglovsarkivet

Senast granskad/publicerad: