search
Sök
menu
Meny

Hundföreskrifter

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa vissa regler; hundföreskrifter.

Jönköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

1 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt  1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges samt områden enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun (06 FS 2011:30) enligt § 3 som jämställs med offentlig plats.

2 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa dessa föreskrifter.

3 §

För ledar- eller servicehund i tjänst för person med funktionsnedsättning, för signalhund, räddningshund eller polishund i tjänst gäller inte vad som anges i §§ 4 och 6. Dessa paragrafer gäller ej heller för hund för vilken polismyndigheten i Jönköping givit särskilt undantag.

4 §

Hund får ej vistas på följande platser:
1. Kommunala badplatser under tiden 1/4-30/9.
2. Kommunens inhägnade områden för bassängbad
3. Allmänna lekplatser

5 §

Hund skall hållas kopplad på följande platser:
1. Kommunala trädgårdsanläggningar.
2. Kommunala motionsspår enligt bilaga A.
3. Offentlig försäljningsplats inom område där hund får vistas.
4. Kommunala idrottsplatser enligt bilaga B.
5. Campingplatser.
6. Kyrkogårdar och begravningsplatser.
7. Skol- och förskolegårdar.

6 §

Inom områden och på platser enligt § 5 ovan, på trottoarer, gång- och cykelvägar, anlagda parker, grönytor, inom detaljplanelagt område och områden med sammanhållen bebyggelse skall hundens ägare eller vårdare plocka upp hundens avföring. Avföring förpackas väl försluten och placeras i papperskorg, behållare för hundlatrin eller för brännbart hushållsavfall.

7 §

Om straff för förseelse mot dessa ordningsföreskrifter gäller vad som därom föreskrivs i 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

8 §

Om tillsyn över hundar gäller i övrigt bestämmelserna i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (1998:808) Miljöbalken samt bestämmelserna i (1987:259) jaktlagen och (1987:905) jaktförordningen.

Hundföreskrifterna är giltiga från 2014-06-18 med komplettering 2015-02-26 av 6 § som gäller från och med 30 mars 2015.

Tillsyn över hundar och katter, länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats

pfd: Hundföreskrifter med bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 160.8 kB)