search
Sök
menu
Meny

Värmepumpar, Information till entreprenörer

Det är minst anmälningsplikt för anläggning som utnyttjar grundvatten, ytvatten, berg eller mark som värmekälla.

Vi vill göra er uppmärksamma på att den fastighetsägare som skall installera värmepump som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark, s.k. berg-, vatten- eller jordvärmepump är skyldig att anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan anläggningen inrättas. Anmälan sker enligt Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Anmälan skall ske i god tid dvs. minst 5 veckor innan beräknad installation.
 
OBS! Om värmepumpen anläggs innan anmälan gjorts, så är miljö- och hälsoskydds kontoret skyldig att informera åklagare om detta för misstanke om brott mot miljöbalken. Om värmepumpens uteffekt är mer än 100 kW kan då nämnden även besluta att ta ut miljösanktionsavgift om 25  000 kr!

Dessa krav ställs vid anmälan av värmepump:

  • För att få inrätta värmepumpsanläggning skall minsta avstånd till närmsta vattentäkt vara 20 m. Mellan 20-100 m till närmsta vattentäkt kräver miljö- och hälsoskyddsnämnden att sådan teknik används att maximalt 5 l köldbärarvätska kan läcka ut.
  • Hål för bergvärmeanläggning bör inte borras närmare än 10 m från fastighetsgräns utan skriftligt godkännande från den berörda grannen, alternativt att hålet gradborras in mot den egna fastigheten så att skyddsavståndet innehålls i hålets centrum.
  • Sökanden skall bland annat bifoga en skalenlig situationsplan med dricksvatten-brunnar inom 100 m från planerad borrplats och värmepumpens läge utritat, redovisning av köldbärarvätskans innehåll och typ av köldmedium. För mer information om vad som krävs i anmälan hänvisas till den anmälningsblankett som miljö- och hälsoskyddskontoret tillhandahåller.
  • Det råder idag uppgiftsskyldighet enligt lag för anläggning av vattenbrunnar (SFS 1975:424) och energibrunnar (SFS 1985:245) i Sverige. Detta innebär att kopia av brunnsprotokoll skall insändas till brunnsarkivet, SGU.

Vi är tacksamma om ni upplyser köparen om anmälningsplikten. Vill ni dessutom ge era kunder den servicen att tillhandahålla anmälningsblanketter och informationsblad så kan ni beställa dessa från oss.

Kontakt

Hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 64 74