search
Sök
menu
Meny

Giftfri förskola

Barn är både mer känsliga och mer utsatta för farliga kemiska 
ämnen i omgivningen än vuxna. I den kommunala verksamheten är det därför viktigt att skapa en giftfri miljö i förskolan.

Onödigt farliga kemiska ämnen kan finnas i vanliga varor och material som används i verksamheten. Detta kan påverka barnen och dess hälsa på längre sikt. Vi kan påverka vad barnen exponeras för genom att välja bättre produkter. Kommuner och speciellt vår verksamhet för barn är utpekat från myndigheter och politik som viktiga aktörer i åtgärdsarbetet. Vårt mål är att lokaler, leksaker, pyssel och maten ska innehålla minimalt med särskilt farliga kemiska ämnen som kan utsätta barnen för onödiga risker.

Under 2014 - 2016 genomförde Jönköpings kommun projektet Giftfritt Jönköping. Projektets syfte var att titta på vad kommunens verksamheter behöver göra för att bidra till miljömålet giftfri miljö. Eftersom största fokus har legat på de känsligaste, d.v.s. barnen, har projektet huvudsakligen inriktats på förskolor - giftfri förskola.

Projekt Giftfri miljö i Jönköpings kommun - vad hände?

En sammanfattning med projektets syfte och vad som genomförts under projekttiden är redovisat i en slutrapport; Projekt Giftfri miljö i Jönköpings kommun. Förslag på hur arbetet ska tas vidare i förskola och skola finns i Handlingsplan för Giftfri förskola.

pdf: Projekt Giftfri miljö i Jönköpings kommunöppnas i nytt fönster (pdf, 2.8 MB)

pdf: Handlingsplan för Giftfri förskolaöppnas i nytt fönster (pdf, 601.3 kB)

Besök i förskolan

Under projektets gång har 28 st (en fjärdedel) av kommunens förskolor besökts och inventerats. Främsta syftet var att skapa sig en bild av hur det ser ut och vad som behöver göras. Samtidigt gav vi tips, åtgärdsförslag och information.

Alla förskolor (kommunala, privata, öppna, dagbarnvårdare) har fått skriften "Råd för en Giftfri miljö i Jönköpings förskolor" i tryckt A5 format. Här kan du hämta den i A5 eller A4.

pdf: Råd för en Giftfri miljö i Jönköpings förskoloröppnas i nytt fönster (pdf, 378.2 kB)

Göra rent hus

Vi inledde ett arbete för att säkerställa att kommunen använder bra material vid nybyggnation, vid renoveringar och i den dagliga skötseln. Det inbegriper att se över de krav som ställs på entreprenörer och leverantörer samt hur Jönköpings kommun följer upp och dokumenterar.

Medvetandegöra

För att informera, förklara och inspirera till åtgärder hölls över 45 föredrag i olika sammanhang för olika målgrupper som förskolepersonal, politiker och föräldrar (ca 1500 personer). Det har delats ut över 800 broschyrer ”Kemikalier i barns vardag” från KemI samt mer än 200 böcker om problemet. På projektets Facebook-sida ”Giftfritt Jönköping” redovisade vi nyheter inom området och från projektet för ca 400 följare.

pdf: Giftfri förskola. Artikel ur personaltidningen Wätterstänk nr. 5 2014 (pdf, 347.8 kB)öppnas i nytt fönster (pdf, 347.8 kB)

Fortsatt arbete med giftfri förskola och skola

Att arbeta för en mer kemikaliesmart förskola och skola drivs nu från Utbildningsförvaltningen som en del av kemikalieplanen och med stöd av den framtagna Handlingsplan för giftfri förskola.

Arbetet med att bygga förskolor med mer giftfria material har startats. I arbetet med upphandlingar av varor har vi fokuserat på flera upphandlingar som förser verksamheterna med varor. Under 2017 har utbildning avförskolepedagoger genomförts med inhyrd konsult.

För mer information om det arbete som görs i förskoleverksamheterna,var vänlig ta kontakt med utbildningsförvaltningens kontaktperson.

Kemikalier i barns vardag, Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats

Om barn och kemikalier, 1177länk till annan webbplats

Håll Sverige Rent - kemikaliemateriallänk till annan webbplats

Stockholms stad Kemikaliecentrum - material om giftfri förskolalänk till annan webbplats

Kontakt

Lisa Jörblad
Kemikaliesamordnare

Ulrika Franke
Miljösamordnare