search
Sök
menu
Meny

Giftfri förskola

bild på hästar i pvcplast.

Barn är både mer känsliga och mer utsatta för farliga
kemiska ämnen i omgivningen än vuxna.  I den kommunala verksamheten är det därför viktigt att skapa en giftfri miljö i förskolan.

Under 2014 och 2015 genomförde Jönköpings kommun projektet Giftfritt Jönköping. Projektets syfte har varit att titta på vad kommunens verksamheter behöver göra för att bidra till miljömålet giftfri miljö. Eftersom största fokus har legat på de känsligaste, d.v.s. barnen, har projektet huvudsakligen inriktats på förskolor — giftfri förskola. Lokaler, leksaker, pyssel och maten ska innehålla minimalt med farliga kemiska ämnen som kan utsätta barnen för onödiga risker.

Projektet har lyft fram frågan kring de onödigt farliga kemiska ämnen som kan finnas i varor och material och hur viktigt det är att välja bättre produkter. Det har genomförts en hel del åtgärder i syfte att se vad och hur man behöver förändra. Råd och riktlinjer har skapats som hjälper verksamheten att rensa och köpa nytt.  Projektets slutprodukt är en handlingsplan för hur Jönköpings kommun fortsättningsvis ska hantera frågan.

Projekt Giftfri miljö i Jönköpings kommun - Vad hände under 2014 och 2015? 

En sammanfattning med projektets syfte och vad som genomförts under projekttiden är redovisat i en slutrapport; Projekt Giftfri miljö i Jönköpings kommun. Du hittar den under Dokument.

Exempel på aktiviteter som genomförts för en giftfri förskola:

Besök i förskolan

Under projektets gång har 28 (en fjärdedel) av kommunens förskolor besökts och inventerats.  Främsta syftet var att skapa sig en bild av hur det ser ut och vad som behöver göras. Samtidigt har vi gett tips, åtgärdsförslag och information.

Alla förskolor (kommunala, privata, öppna, dagbarnvårdare) har fått skriften "Råd för en Giftfri miljö i Jönköpings förskolor" i tryckt A5 format. Under dokument nedan finns den för utskrift i A5 eller A4 format.

Handla rätt nästa gång

Vi har arbetat med flera avtalsområden som berör förskolan för att se över vilka miljö- krav, med kemikaliekoppling, som ställs och hur dessa följs upp. Vi har haft dialog med leverantörer. Deltagit i Upphandlingsmyndighetens utveckling av miljökrav och råd för Giftfri förskola. (se länk nedan). Vi har utarbetat information och inköpstips för de ute i verksamheterna som beställer. Se Produktval under Dokument.

Göra rent hus

Vi har inlett ett arbete för att säkerställa att kommunen använder bra material vid nybyggnation, vid renoveringar och i den dagliga skötseln. Det inbegriper att se över de krav som ställs på entreprenörer och leverantörer samt hur Jönköpings kommun följer upp och dokumenterar.

Medvetandegöra

För att informera, förklara och inspirera till åtgärder har över 45 föredrag i olika sammanhang för olika målgrupper som förskolepersonal, politiker och föräldrar hållts för ca 1500 personer. Det har delats ut över 800 broschyrer ”Kemikalier i barns vardag” från KemI samt mer än 200 böcker om problemet. På projektets Facebook-sida ”Giftfritt Jönköping” har nyheter från projektet och inom området varvats för ca 400 följare.

Kommunal kemikalieplan

För att kunna arbeta strukturerat med giftfri miljö har anställda inom Jönköpings kommun under projekttiden använt resultat och erfarenheter från projektet för att ta fram en övergripande kemikalieplan för sin verksamhet. Planen, som beslutades av kommunfullmäktige i augusti 2015, är ett viktigt dokument för att de åtgärder som projektet föreslår ska kunna genomföras. Du hittar den under Dokument.

Detaljerad handlingsplan för Giftfri förskola

Projekt giftfri miljö har tagit fram en mer detaljerad handlingsplan för Giftfri förskola. Den ger råd om vad som behöver göras under närmaste åren och är ett komplement till kemikalieplan

Kontakt

Mats Sesö
projektledare
Tfn 036-10 67 08