search
Sök
menu
Meny

Kommunala byggprojekt

Jönköpings kommun växer och utvecklas. Här kan du läsa om en del av de byggnationer som kommunen ansvarar för, helt eller delvis. Vissa av projekten finns också på en separat sida.

 

Pågående byggprojekt

Attarpsbadet, renovering av bassängen

Attarpsbadet ska renoveras och få en ny bassäng i rostfritt stål.

Planen var att Attarpsbadet skulle öppna med nyrenoverad bassäng sommaren 2020 . Tyvärr kunde vi inte öppna badet alls i sommar eftersom den rådande pandemin gjorde att arbetet inte kunnat slutföras i tid.

Nu pågår arbetet enligt tidplan och badet beräknas vara klart till badsäsongen 2021 startar.

Välkomna tillbaka till nyrenoverade Attarpsbadet sommaren 2021!

Brodalens förskola (Norrahammar), nybyggnation

Under våren 2020 kommer vi börja bygga Brodalens förskola i Norrhammar. Förskolan kommer ha sex avdelningar för 90 barn på Brodalsskolans tomt. Den kommer även få ett tillagningskök samt en ny skolgård.

På Brodalsskolans tomt finns i nordöstra delen en grusplan där förskolan kommer att byggas.

Sanering av förskolans tomt

Då markarbeten påbörjades dök det upp vissa problem med rester från tidigare bebyggelse, föroreningar i mark från tidigare gjuteriverksamhet samt att det på skolgården tidigare funnits en soptipp.

Föroreningarna består av asbest, eternitskärvor från fasadbeklädnad, gjutsand från gjuteriet som innehåller polyaromatiska kolväten (PAH) och förhöjda halter av zink, koppar, krom och nickel. Soptipp med diverse hushållsavfall.

Saneringen av dessa ämnen pågår och är till viss del redan avklarade, då fjärrvärmen ska flyttas ytterligare så kommer vi säkert hitta mer av detta men allt förorenat material vi stöter på i detta projekt kommer att saneras bort. Detta arbete beräknas vara klart vecka 27. Vi samarbetar med miljö- och hälsokontoret kring hur behoven av sanering ser ut. Det gör att vi kommer få en bra utomhusmiljö till förskolan.

Sprängningsarbeten

Då skolgården är väldigt kuperad med högre bergpartier så måste vi utföra vissa sprängningsarbeten. Dessa pågår nu och kommer förhoppningsvis vara klara under vecka 25. Berörda byggnader inom riskområdet är besiktade inför detta och kommer även besiktas efter sprängningsarbeten. Det sitter även vibrationsmätare placerade på dessa.

Då bebyggelse och skolbarn vistas intill arbetsplatsen så kommer givetvis stor hänsyn tas till detta så att det inte finns någon risk för skador. Arbetsplatsen är även väl avspärrad med staket och grindar.

Som elev i anslutning till denna byggarbetsplats kommer du dagtid märka av detta med högre ljudnivå och mer byggtrafik än normalt.

Påverkan under byggtiden

Vi har ställt krav på byggentreprenören att arbeten endast får utföras vardagar 07.00 – 16.00 samt att transporter ska styras till tider då barnen inte är på väg till eller från skolan.

Tidplan

Byggnationen beräknas vara klar i januari 2022.

Bilder

Förskolans entre. Illustration.

Husfasaden från entrésidan.

Vy från skolgården. Illustration.

Förskolan sedd från skolgården.

Pergola vid fasad. Illustration.

Pergola intill förskolans fasad.

Bäckadalsgymnasiet och Idas skola, ombyggnation

Vad ska göras?
I hus 2 på Bäckadalsgymnasiet ska det gamla bageriet samt klassrum byggas om till ett nytt produktionskök med bageri samt elevrestaurang för storköksutbildningen. Ett hemkunskapskök till särskolan ska även iordningställas. I källaren kommer en del ytor att byggas om till bland annat omklädningsrum.

Varför?
De gamla lokalerna på Idas skola är uttjänta. Dessutom har Bäckadalsgymnasiet i nuläget ett överskott av lokalytor.

Tidplan?
Ytorna planeras vara färdiga och kunna tas i bruk till vårterminen 2022.

Hur påverkas eleverna?
En mindre del av gården kommer att spärras av under byggnationstiden. Det kommer att vara verksamhet i övriga delar av hus 2 under produktionstiden, så viss störning kan förekomma.

Fagerslätt LSS-boende, nybyggnation

Fasadritning LSS-boendet.

Fasadritning av LSS-boendet på Fagerslätt.

Två gruppbostader med sex lägenheter var inkl. verksamhetslokaler för personer med funktionsnedsättning byggs på Kyrkebäcksvägen på Fagerslätt i Huskvarna.

Bostad med särskild service - Gruppbostad är ett alternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden ska det finnas en fast bemanning som ska täcka de boendes hela stödbehov.

I en växande kommun finns det också ett ökat behov av denna typ av bende med särskild service.

Så påverkar byggnationen

Buller och transporter till och från området under byggtiden. När boendet är klart kommer viss trafik förekomma från personal och boende som tar sig till och från boendet. De boende kommer vistas i området och personal kommer alltid att bemanna.

Tidplan

Byggnation beräknas vara klar sommaren 2020.

Fagerslätt, ny skola

Vi bygger en ny skola för F-6 med idrottshall. Nybyggnaden kommer även att ha tillagningskök, skolgård samt en fullstor idrottshall med läktare. Byggnaden kommer att uppföras i upp till fyra plan med idrottshall belägen på plan två över kök och matsal. Stomme av för byggnaden kommer att bestå av förtillverkade betongelement och fasad i sandwichelement. På taket till idrottshall kommer solceller anläggas. Total bruttoarea ca 6500 m2

Tidplan

Beräknas vara klar i november 2021.

Huvudentreprenör

Asplunds bygg.

Gradienten hotellprojekt, nybyggnation

Tidplan: Preliminärt beräknas höghushotellet stå klart under senhösten 2022.

Våren 2018 inleddes förberedelserna för byggnation av den nya hotellbyggnad, som tillsammans med ett nytt torg, ska knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum. Hotellet utvecklas och byggs av Skanska. Kommunen kommer bygga torg/park-miljö i anslutning till hotellet.

Mer om byggnationen av höghushotellet Gradienten

Kaxholmen förskola, nybyggnation

Tidplan: byggstart i januari 2019

I Kaxholmen kommer en ny förskola med åtta avdelningar och storkök att byggas.

pdf: Ritning förskola Kaxholmenöppnas i nytt fönster (pdf, 5.4 MB)

Ljungarumsskolan, om- och tillbyggnation

På Ljungarumsskolan pågår en om- och tillbyggnation av den byggnad som bland annat rymmer kök och matsal. Ett tillagningskök byggs och matsal och kapprum renoveras. Utöver detta renoveras bl.a. utrymmen för driftspersonal och byggnadens brandskydd förbättras.

Tidplan:
Lokalerna färdigställs i etapper.

 • Kapprum och matsal beräknas tas i bruk i november 2020.
 • Det nya köket är tyvärr försenat men beräknas vara klart i slutet av februari 2021.

Majgatans förskola, Huskvarna

Skiss på fasaden på Majgatans förskola.
Skiss på fasad.

Skissbilder på fasaden, Majgatans förskola i Huskvarna.


Majgatans förskola i Huskvarna blir en förskola med fyra avdelningar fördelad på två plan. På förskolan kommer det också finnas ett tillagningskök.

Så påverkar byggnationen

Det kommer vara byggtrafik i området. Parkeringsyta kommer användas av byggentreprenör. Viss påverkan på trafikanter, cyklister och fotgängare - skyltar finns på platsen vid avstängningar och omledningar.

Tidplan

Planerad byggstart är i oktober 2020. Beräknad inflyttning på förskolan till vårterminen 2022.

Majvallen dagcenter

Vi renoverar Majvallens dagcenter i Huskvarna. Klart oktober 2021.

Majvallen, daglig verksamhet

Mjölkafållans äldreboende

Vi bygger om Mjölkafållans äldreboende i fem etapper. Vi kommer renovera fyra av avdelningarnas inre ytskikt i fyra etapper. Under etapp fem sker byte av avdelningarnas el-centraler. Arbetet med etapp fem utförs parallellt med övriga insatser. Lägenheter som berörs av ombyggnationen är lägenheter med badrum, om 9st, samt gemensamhetsutrymmen – kök, tvättstuga, matplats/tv rum, avdelnings kontor, städförråd, förråd, personal toalett.
Huvudentreprenör: Peab.

Tidplan
Planerad byggstart är i oktober 2019. Byggnationen beräknas vara slutförd november 2020.

Norrahammars bad, renovering

Badet i Norrahammar är från 70-talet därför är det i stort behov av renovering. Det läcker vatten och anläggningen är ineffektiv och sliten. Det finns beslut om att badet ska finnas kvar, därför behövs en renovering för att förlänga livstiden.

Vad ska göras?
Projektet omfattar en ny bassäng och vattenrening. Relax, omklädningsrum och övriga ytor förblir oförändrade.

Varför börjar vi med Norrahammar?
Det är ett av flera kommunala bad som är i dåligt skick. För Rosenlundsbadet och Stadsgårdsbadet finns ännu inga beslut om renovering. För att möta efterfrågan vill vi bara stänga av en anläggning i taget. Då vi upptäckt att badet i Norrahammar läcker vatten har det varit angeläget att renovera det eftersom det finns beslut om att det ska finnas kvar. Badet i Norrhammars sportcenter har drygt 50 000 besökare/år och används i hög utsträckning till simundervisning.

Påverkan under renovering
Under renoveringen kommer badet att vara stängt. Allmänheten hänvisas under tiden till kommunens andra badanläggningar. Övrig verksamhet i Norrahammars sportcenter kommer kunna ske som vanligt med viss påverkan.

Tidplan
Planerad byggstart sommaren 2020. Badet väntas kunna öppna hösten 2021.

Norrahammar sportcenter

Norrahammar sportcenter på Facebooklänk till annan webbplats

Nya Bruksborg behandlingshem, nybyggnation

Plankarta Nya Bruksborg.

På befintliga Bruksborg behandlingshem i Norrhammar finns det idag 16 platser med olika placeringskategorier i undermåliga lokaler. Det finns utöver dygnsvård utrymme för upp till tio dagvårdsklienter. I anslutning till Bruksborg finns det tre tränings- och utslussningslägenheter.

Nya bruksborg byggs med anledning av utökat klientantal och på grund av undermåliga befintliga lokaler. Gamla bruksborg kommer att stängas när de nya lokalerna är klara men ett hur med utslussningslägenheter som ligger intill gamla bruksborg kommer finnas kvar.

Målgrupp för behandlingshemmet

Målgrupp för verksamheten är män över 20 år med missbruks- och boendeproblem. Placeringen på Bruksborg kan vara av olika karaktär; utredning, stöd, behandling och växelboende. Byggnaden/byggnaderna ska utgöra ett dygnet-runt boende för 22 personer anpassade till individernas olika behov. Därutöver kommer dagvården som ska klara upp till tio personer. Längden på placeringar kan variera mycket beroende på problematik. Sammansättningen av de boende kommer att variera över tid. Boendet kommer att vara bemannat med personal dygnet runt.

Tidplan

Planerad byggstart är i december 2019. Byggnationen ska vara slutförd i mars 2021.

Prinseryd (Bankeryd) Hem för vård och boende (HVB), nybyggnation

HVB Prinseryd söder fasad.

Fasad mot söder

I Bankeryd bygger vi ett hem för vård och boende för pojkar i åldrarna 13-20 år. Hemmet kommer ha åtta platser. I huset finns även utrymmen för personal, det bemannas dygnet runt.

Kommunens uppdrag är att ge vård och omsorg till barn som behöver det av anledningar som social problematik. Personal vårdar och stöttar barnen till en normalfungerande tillvaro. Målet är alltid att barnen ska kunna flytta hem eller till eget boende.

Huset byggs i tidstypisk stil, likt Bankeryds kyrkskola som tidigare stod på platsen. Detta för att behålla det byggnadshistoriska värdet som kännetecknar området. Den gamla byggnaden var mycket fuktskadad i konstruktionen och kunde inte bevaras.

Tidplan

 • Rivning, bearbetning/återfyllnad mark och ledningar vår-sommar 2020
 • Byggtid november 2020 - januari 2022
 • Inflytt verksamhet beräknas till mars 2022

Skeppsbrons förskola, nybyggnation

Fasadskiss Skeppsbrons förskola, mot Oscarshallsgatan.

Fasadskiss Skeppsbrons förskola, mot Oscarshallsgatan.
 

I den nya stadsdelen Skeppsbron vid Munksjön planeras en ny förskola och kontor för socialtjänsten. Förskolan kommer innehålla 6 avdelningar.

Tidplan

 • Byggstart augusti 2020
 • Klart årsskiftet 2022/2023

Skärstad LSS-boende, nybyggnation

Den planerade enheten på Råbyvägen 8-20 i Skärstad ska rymma sex boendelägenheter med tillhörande lokaler för boende och personal.

Bostad med särskild service - Gruppbostad - är ett alternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden ska det finnas en fast bemanning som ska täcka de boendes hela stödbehov.

I en växande kommun finns det också ett ökat behov av denna typ av bende med särskild service.

Så påverkar byggnationen

Buller och transporter till och från området under byggtiden. När boendet är klart kommer viss trafik förekomma från personal och boende som tar sig till och från boendet. De boende kommer vistas i området och personal kommer alltid att bemanna.

Tidplan

Byggnation beräknas vara klart sommaren 2020.

Stadsparksvallen, ombyggnation

Planillustration som visar vilka områden på arenan som berörs i de olika etapperna.

Stadsparksvallen invigdes 1902 och är en idrottshistorisk plats. Arenan har genomgått förändringar vid flera tillfällen tidigare. Nu bygger vi om Stadsparksvallen till en modern arena för att skapa bättre förutsättningar för fotbollen i vår kommun och som motsvarar kraven för spel i Allsvenskan.

Arbetet kommer göras i tre etapper under 2020-2022 för att påverkan på befintlig verksamhet ska bli så liten som möjligt.

Påverkan

Åtgärderna medför ingen större påverkan i Stadsparken men det kommer synas och märkas runt arenan. Det blir en avgränsad byggarbetsplats och en del transporter. Nuvarande parkeringsmöjlighet påverkas inte. Matcher och verksamhet kommer i stort kunna pågå som vanligt när säsongen startar.

Under tiden byggnationen pågår (etapp 1) kommer publikentrén till den södra sittplatsläktaren att ske från den västra delen på den södra läktaren. Skyltning kommer finnas på plats. I samband med arbetet flyttas handikappläktaren från den södra delen av arenan till den östra.

I etapp 2 görs vissa åtgärder i arboretumet, hur detta blir är under projektering.

Etapp 1 – klart 31 december 2020

I etapp 1 görs tillbyggnader och ombyggnader av södra läktaren under säsong, vilket innefattar:

 • hospitality-yta (service- och VIP-ytor, tillskott på cirka 300 kvadratmeter)
 • två nya sjukvårdsrum
 • ökad publikkapacitet med cirka 300 sittplatser under tak på södra läktaren.
 • nytt dopingrum
 • nytt omklädningsrum
 • nya publiktoaletter i det sydöstra hörnet av arena
 • större pressrum
 • upprustning befintliga utrymmen
 • ny ventilation
 • ny planbelysning som kan justeras för olika sammanhang och krav.

Lägesbild, senast uppdaterad 2020-08-14
Stommen är klar och arbetet med att klä in denna påbörjas efter semestern och kommer hålla på året ut. Den nya belysningen och den nya ventilationen är i drift. I den befintliga delen är det mesta renoverat, återstår pressrummet (inkl utbyggnad) samt ett par mindre rum.

Etapp 2 – klart 31 mars 2021

Etapp 2 startar i september 2020 och innefattar:

 • Rivning av gamla läktaren påbörjas i oktober 2020.
 • Byggnation av nya Norra läktaren. En betongläktare, med kiosker och toaletter som försörjer läktaren och västra ståplatsläktaren. Läktaren kommer också få en fasad i perforerad plåt ut mot arboretet och Dunkehallavägen som harmonierar med platsen.
 • Tak över västra ståplatsläktaren.
 • Ny trafiklösning för bortasupporters. Bussar kan köra under nya läktaren och lämnar supporters på inhängnat området.
 • Insatser i arboretumet. Några träd kommer behöva fällas då Stadsparksvallen kommer att växa norrut.

Huvudentreprenör för läktaren blir ByggArvid. Huvudentreprenör för markarbetet i parken blir Topiro.

Etapp 3 – klart 31 mars 2022

Etapp 3 innefattar byte av planunderlag till uppvärmd konstgräsplan för att kunna öka nyttjandegraden. Detta görs under säsongsuppehåll.

Illustrationer på nya norra läktaren

Nya läktaren på stadsparksvallen. Illustration.

Illustration av nya läktaren.

Nya läktaren sedd från planen. Illustration.
Nya läktaren sedd från sidan. Illustration.
Läktarens nya fasad. Illustration.

Stallgården (Rosariet), upprustning

Bild på Stallgården.

Den gamla stallbyggnaden i Rosariet kommer att rustas upp med start sommaren 2020. Utvändigt kommer byggnaden efter renovering delvis återfå sitt ursprungliga utseende från tiden kring 1900.

Stensholm LSS-boende, nybyggnation

LSS-boende med verksamhetslokaler ska byggas för personer med funktionsnedsättning på Sotåsgatan 7 på Stensholm i Huskvarna.

Gruppbostad är ett alternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden ska det finnas en fast bemanning som ska täcka de boendes hela stödbehov.

Den planerade enheten ska rymma 6 boendelägenheter med tillhörande ändamålsenliga lokaler för boende och personal.

Då det pågår mycket byggnation i området bedöms inte denna byggnation störa i någon högre omfattning.

Tidplan

Projektering pågår. Boendet beräknas vara klart efter sommaren 2020.

Fasadritningar LSS-boende Stensholm

Fasadritningar byggnad.

Strandängen, rivning studentboende

Det gamla studentboendet på Strandängen rivs för att göra plats för andra projekt. Rivningen pågår oktober 2020 till januari 2021.

Torpaskolan, utbyggnad

Tidplan: byggstart sommaren 2019, klart hösten 2020

Våren 2019 är det tänkt att ombyggnationen av Torpaskolan ska starta. Skolan ska byggas till i vinkel om sju plan, på baksidan av den befintliga byggnaden. Den nya delen kommer att bestå av klassrum och i ombyggnationen ingår även en utbyggnad av matsal och kök samt nya lärararbetsplatser.

Skolgården får ny utformning med bland annat konstgräsplan, nya lekredskap och en skolträdgård på baksidan.

Sporthallen kommer att vara helt avstängd under 2019 medan skolgården kommer att vara delvis avstängd för barnen under arbetets gång.

Så påverkar byggnationen

Buller och transporter till och från området kan komma att förekomma. I övrigt kommer det inte påverka lärare, elever eller närboende i någon större utsträckning. Den parkering som idag finns på skolan kommer vara avstängd under byggtiden för att byggtrafiken ska kunna fungera på ett säkert sätt.

Illustration över Torpaskolans utbyggnad.

3D-illustration som visar hur utbyggnaden kommer bli. (Tengbom arkitekter)

Fasadritning.

Fasadritning över utbyggnaden på Torpaskolans västra sida. (Tengbom arkitekter)

Illustration över utemiljö.

Illustration som visar hur nya skolgården kommer bli (Tengbom arkitekter)

 

Kommande byggprojekt

Hisingstorpsskolan, ny idrottshall

På Hisingstorpsskolan river vi den gamla idrottshallen och bygger en ny, fullstor hall.

Hur påverkas skolan?
Provisorisk förvaring för möbler och dylikt kommer behöva ställas på skolgård eller liknande.
Bollplaner kommer eventuellt behöva användas under byggtiden.
Vissa parkeringar försvinner helt.
Hallbyhallen nyttjas för idrottslektioner tills den nya idrottshallen är klar.

Hur påverkas omgivningen?
Viss byggtrafik och buller kan förekomma dagtid på vardagar under projektets gång.

Tidplan:
Planerad byggstart hösten 2021. Byggtid cirka 1,5 år.

Skissbild på den nya Hisingstorpshallen.

Muddringsarbete Gränna hamn, Visingsö hamn, gamla hamnen Visingsö

Jönköpings kommun planerar under 2021 muddringsarbete i Gränna hamn, Visingsö hamn och gamla hamnen vid Visingsborgs slottsruin. Inför prövning i mark- och miljödomstolen togs ett samrådsunderlag tagits fram. Det var möjligt att lämna synpunkter fram till 6 augusti 2020.

Månsarp, ny förskola

I Månsarp, strax söder om skolan, bygger vi en ny förskola. Förskolan kommer ha åtta avdelningar i två plan samt ett tillagningskök. Cirka 120 barn kommer gå i förskola här.

In- och utfart till den nya fastigheten kommer ske via Tabergsvägen.

Tidplan:
Projektering under hösten 2020
Byggstart planeras till kvartal 2 2021
Förskolan beräknas stå klar till höstterminen 2022

Slättenskolan, ny idrottshall

Vid Slättenskolan i Norrahammar ska vi bygga en ny fullstor idrottshall i anslutning till den befintliga skolan.

Hur påverkas skolan?
Under byggnationen kommer eleverna ha idrott i en tillfällig tältlösning vid skolan. Vagnar för omklädning och dusch kommer finnas i anslutning till tältet.

Under markentreprenad och byggnation kommer det vara en del byggtrafik i området. Arbetsplatsen kommer vara inhägnad och information till vårdnadshavare kring hämtning och lämning kommer från skolan.

Hur påverkas boende och besökare i området?
Byggtrafik i området under vardagar kommer förekomma men vi behöver inte stänga av vägar för bilar, cyklar eller fotgängare.

Buller från arbetsplatsen kan förekomma under arbetstid på vardagar.

Tidplan:

 • Markentreprenad beräknas starta i oktober 2020.
 • Byggstart av hallen beräknas till mars 2021
 • Klart hösten 2022

Strandängen, daglig verksamhet Linden (Hus 39)

Hus 39 på Strandängen kommer byggas om till verksamhetslokaler för daglig verksamhet Linden inom funktionshinderomsorgen. En daglig verksamhet erbjuder sysselsättning, aktiviteter och stöd till personmer med lika funktionsnedsättningar.

Tidplan
Start december 2020.
Beräknas vara klart september 2021.

Skiss på Lindens fasader.

Fasadskisser på daglig verksamhet Linden

Strandängen, Ceciliagårdens äldreboende (ombyggnation)

Södra entrén på Ceciliagårdens äldreboende ska byggas om, inklusive nybyggnad av miljöhus och en utvändig hiss.

Hur påverkar det mig?
Av säkerhetsskäl kommer parkeringsplatserna närmast äldreboendet begränsas. Personal och besökande hänvisas till övriga tillgängliga parkeringsplatser på Strandängen.

Tidplan
Start januari 2021
Beräknas vara klar april 2021.

Planskiss över Ceciliagården på Strandängen.

Planskiss över Strandängen, ombyggnation på Ceciliagården i rött längst ner i bild.

Strandängen, Wilhelmsrogårdens äldreboende (nybyggnation)

Tidplan: byggstart våren 2021, beräknas klart våren 2023

Kommunen bygger ett äldreboende i Kortebo, vid den nya stadsdelen Strandängen. Ett äldreboende är en boendeform för äldre med omfattande behov av vård och omsorg.

Ett äldreboende är också en arbetsplats där vård- och omsorgspersonal arbetar dygnet runt.

Boendet innehåller 90 lägenheter. De är fördelade på 9 boeendeenheter som innehåller 10 lägenheter var med tillhörande gemenskapsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd och personalutrymmen.

Byggnaden innehåller även administrativa kontor och expeditioner och driftutrymmen. Där finns också ett tillagningskök med kapacitet för 250 portioner.

Utemiljö med uteplatser och planteringar i direkt anslutning till boendet.

Så påverkar byggnationen omgivningen

Buller och transporter till och från området kan komma att förekomma.

Skissbild på Wilhelmsrogården, fasaden från öster.

Skissbild på Wilhelmsrogården, fasaden från öster.

Talavidskolan, nybyggnation

För att möta elevökningen inom upptagningsområdet för Talavidskolan behöver skolans kapacitet förstärkas. Planering pågår för rivning av tre byggnader på den södra delen av skolgården och byggnation av en ny byggnad som kommer inrymma lokaler för årskurs F-3 med bland annat fler klassrum och grupprum samt administrativa delar.

Nytt tillagningskök och matsal kommer kunna ta emot över 500 elever dagligen. Utemiljön i den södra delen görs också om för att möta de nya behoven. Gestaltningen av den nya byggnaden anpassas till omgivande bebyggelse.

Tidplan:
Byggtid cirka 2 år.

Planerad byggstart sommaren 2021.

Så påverkar byggnationen
Buller och transporter till och från området kan komma att förekomma. Byggtrafiken kommer att begränsas till vissa tider.

Under byggtiden kommer eleverna äta skollunch på annan plats. Mer information om detta följer innan byggstart.

Skissbild, vy från väst.

Skissbild, vy från väst.

Skissbild över Talavidsskolan, från nordväst.

Skissbild på den nya byggnaden vid Talavidsskolan, från nordväst.

Skissbild på vy från Juneleden.

Skissbild på vy från Juneleden.

Skissbild, vy från norr.

Skissbild, vy från norr.