search
Sök
menu
Meny

Kommunala byggprojekt

Jönköpings kommun växer och utvecklas. Här kan du läsa om en del av de byggnationer som kommunen ansvarar för, helt eller delvis. Vissa av projekten finns också på en separat sida.

Nybyggnation idrottshuset i Jönköping

Hur det nya idrottshuset kan komma att se ut.

Det anrika idrottshuset i Jönköping har fått en ansiktslyftning.

Tidplan: Idrottshuset med nya A-hallen stod klar i början på november 2019 och nu väntar verksamheter på att flytta in.

En ny fullmåttshall med 400 åskådarplatser, tre mindre hallar för karate, boxning och styrkelyft. Fritidsgård, kontor, café och en stor rymlig entré. Under alltihop en källare och ett parkeringshus med 260 platser. Det är ett stort projekt som nu står klart med hjälp av entreprenören Asplunds Bygg.

Först gjordes en sanering innan rivningsarbetet påbörjades 2017. Därefter väntade markarbeten innan den prefabricerade stommen började sättas upp i januari 2018.

Besökare hänvisas under byggtiden till en tillfällig huvudentré intill Bowling city på idrottshusets södra gavel. Som mest arbetade uppemot 50 personer med byggprojektet som har en prislapp på 145 miljoner kronor.

Nybyggnation, hotellprojektet Gradienten

Tidplan: Preliminärt beräknas höghushotellet stå klart under senhösten 2022.

Våren 2018 inleddes förberedelserna för byggnation av den nya hotellbyggnad, som tillsammans med ett nytt torg, ska knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum. Hotellet utvecklas och byggs av Skanska. Kommunen kommer bygga torg/park-miljö i anslutning till hotellet.

Mer om byggnationen av höghushotellet Gradienten

Nybyggnation Nedre Mariebo förskola

Tidplan: klart december 2019

Förskola med fyra avdelningar och storkök byggs nedanför Stadsparken i mycket fin miljö.

pdf: Ritning Mariebo förskolaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.4 MB)

Nybyggnation förskola i Kaxholmen

Tidplan: byggstart i januari 2019

I Kaxholmen kommer en ny förskola med åtta avdelningar och storkök att byggas.

pdf: Ritning förskola Kaxholmenöppnas i nytt fönster (pdf, 5.4 MB)

Nybyggnation förskolan Vikaren

Tidplan: klart årskiftet 2019/2020

Förskola med plats för 120 barn byggs på Kungsängen. Ökad trafik i området under byggnationen kan vid vissa tidpunkter upplevas störande.

Illustration av den blivande byggnaden.

Utbyggnad Torpaskolan

Tidplan: byggstart sommaren 2019, klart hösten 2020

Våren 2019 är det tänkt att ombyggnationen av Torpaskolan ska starta. Skolan ska byggas till i vinkel om sju plan, på baksidan av den befintliga byggnaden. Den nya delen kommer att bestå av klassrum och i ombyggnationen ingår även en utbyggnad av matsal och kök samt nya lärararbetsplatser.

Skolgården får ny utformning med bland annat konstgräsplan, nya lekredskap och en skolträdgård på baksidan.

Sporthallen kommer att vara helt avstängd under 2019 medan skolgården kommer att vara delvis avstängd för barnen under arbetets gång.

Så påverkar byggnationen

Buller och transporter till och från området kan komma att förekomma. I övrigt kommer det inte påverka lärare, elever eller närboende i någon större utsträckning. Den parkering som idag finns på skolan kommer vara avstängd under byggtiden för att byggtrafiken ska kunna fungera på ett säkert sätt.

Illustration över Torpaskolans utbyggnad.

3D-illustration som visar hur utbyggnaden kommer bli. (Tengbom arkitekter)

Fasadritning.

Fasadritning över utbyggnaden på Torpaskolans västra sida. (Tengbom arkitekter)

Illustration över utemiljö.

Illustration som visar hur nya skolgården kommer bli (Tengbom arkitekter)

Nybyggnation LSS-boende Skärstad

Den planerade enheten på Råbyvägen 8-20 i Skärstad ska rymma sex boendelägenheter med tillhörande lokaler för boende och personal.

Bostad med särskild service - Gruppbostad - är ett alternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden ska det finnas en fast bemanning som ska täcka de boendes hela stödbehov.

I en växande kommun finns det också ett ökat behov av denna typ av bende med särskild service.

Så påverkar byggnationen

Buller och transporter till och från området under byggtiden. När boendet är klart kommer viss trafik förekomma från personal och boende som tar sig till och från boendet. De boende kommer vistas i området och personal kommer alltid att bemanna.

Tidplan

Byggnation beräknas vara klart sommaren 2020.

Nybyggnation LSS-boende Fagerslätt

Fasadritning LSS-boendet.

Fasadritning av LSS-boendet på Fagerslätt.

Två gruppbostader med sex lägenheter var inkl. verksamhetslokaler för personer med funktionsnedsättning byggs på Kyrkebäcksvägen på Fagerslätt i Huskvarna.

Bostad med särskild service - Gruppbostad är ett alternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden ska det finnas en fast bemanning som ska täcka de boendes hela stödbehov.

I en växande kommun finns det också ett ökat behov av denna typ av bende med särskild service.

Så påverkar byggnationen

Buller och transporter till och från området under byggtiden. När boendet är klart kommer viss trafik förekomma från personal och boende som tar sig till och från boendet. De boende kommer vistas i området och personal kommer alltid att bemanna.

Tidplan

Byggnation beräknas vara klar sommaren 2020.

Renovering av Norrahammars bad

Badet i Norrahammar är från 70-talet därför är det i stort behov av renovering. Det läcker vatten och anläggningen är ineffektiv och sliten. Det finns beslut om att badet ska finnas kvar, därför behövs en omfattande renovering för att förlänga livstiden.

Vad ska göras?
Bassäng och omklädningsrum ska renoveras. Personalutrymmen kommer byggas ut. Bassängen ersätts av en stålbassäng som i princip blir underhållsfri. Relaxavdelningen kommer öppnas upp och bubbelpool och ångbastu ersätts av en lekbassäng. Badet får ny reningsanläggning med lägre energiförbrukning. I samband med renoveringen tillgänglighetsanpassas badanläggningen för att kunna bli ett bad för alla.

Varför tas relaxavdelningen bort?
Drift och underhåll av relaxavdelningen är kostsamt med återkommande driftsstopp. Samtidigt finns det ett behov för bättre badmöjligheter för de många barnfamiljerna i området. Det finns inte plats för båda.

Varför börjar vi med Norrahammar?
Det är ett av flera kommunala bad som är i dåligt skick. För Rosenlundsbadet och Stadsgårdsbadet finns ännu inga beslut om renovering. För att möta efterfrågan vill vi bara stänga av en anläggning i taget. Då vi upptäckt att badet i Norrahammar läcker vatten har det varit angeläget att renovera det eftersom det finns beslut om att det ska finnas kvar. Badet i Norrhammars sportcenter har drygt 50 000 besökare/år och används i hög utsträckning till simundervisning.

Påverkan under renovering
Under renoveringen kommer badet att vara stängt under 1,5 år. Allmänheten hänvisas under tiden till kommunens andra badanläggningar. Övrig verksamhet i Norrahammars sportcenter kommer kunna ske som vanligt med viss påverkan.

Tidplan
Planerad start är i november 2019 och det förväntas vara färdigt våren 2021.

Norrahammar sportcenter

Norrahammar sportcenter på Facebooklänk till annan webbplats

Nybyggnation LSS-boende Stensholm

LSS-boende med verksamhetslokaler ska byggas för personer med funktionsnedsättning på Sotåsgatan 7 på Stensholm i Huskvarna.

Gruppbostad är ett alternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden ska det finnas en fast bemanning som ska täcka de boendes hela stödbehov.

Den planerade enheten ska rymma 6 boendelägenheter med tillhörande ändamålsenliga lokaler för boende och personal.

Då det pågår mycket byggnation i området bedöms inte denna byggnation störa i någon högre omfattning.

Tidplan

Projektering pågår. Boendet beräknas vara klart efter sommaren 2020.

Fasadritningar LSS-boende Stensholm

Fasadritningar byggnad.

Nybyggnation Nya Bruksborg behandlingshem

Plankarta Nya Bruksborg.

På befintliga Bruksborg behandlingshem i Norrhammar finns det idag 16 platser med olika placeringskategorier i undermåliga lokaler. Det finns utöver dygnsvård utrymme för upp till tio dagvårdsklienter. I anslutning till Bruksborg finns det tre tränings- och utslussningslägenheter.

Nya bruksborg byggs med anledning av utökat klientantal och på grund av undermåliga befintliga lokaler. Gamla bruksborg kommer att stängas när de nya lokalerna är klara men ett hur med utslussningslägenheter som ligger intill gamla bruksborg kommer finnas kvar.

Målgrupp för behandlingshemmet

Målgrupp för verksamheten är män över 20 år med missbruks- och boendeproblem. Placeringen på Bruksborg kan vara av olika karaktär; utredning, stöd, behandling och växelboende. Byggnaden/byggnaderna ska utgöra ett dygnet-runt boende för 22 personer anpassade till individernas olika behov. Därutöver kommer dagvården som ska klara upp till tio personer. Längden på placeringar kan variera mycket beroende på problematik. Sammansättningen av de boende kommer att variera över tid. Boendet kommer att vara bemannat med personal dygnet runt.

Tidplan

Planerad byggstart är i december 2019. Byggnationen ska vara slutförd i mars 2021.

Mjölkafållans äldreboende

Mjölkafållans äldreboende

Vi bygger om Mjölkafållans äldreboende i fem etapper. Vi kommer renovera fyra av avdelningarnas inre ytskikt i fyra etapper. Under etapp fem sker byte av avdelningarnas el-centraler. Arbetet med etapp fem utförs parallellt med övriga insatser. Lägenheter som berörs av ombyggnationen är lägenheter med badrum, om 9st, samt gemensamhetsutrymmen – kök, tvättstuga, matplats/tv rum, avdelnings kontor, städförråd, förråd, personal toalett.
Huvudentreprenör: Peab.

Tidplan
Planerad byggstart är i oktober 2019. Byggnationen beräknas vara slutförd november 2020.

Ny skola på Fagerslätt

Kommunen bygger en ny skola på Fagerslätt

Vi bygger en ny skola för F-6 med idrottshall. Nybyggnad kommer även att ha tillagningskök, skolgård samt en fullstor idrottshall med läktare. Byggnaden kommer att uppföras i upp till fyra plan med idrottshall belägen på plan två över kök och matsal. Stomme av för byggnaden kommer att bestå av förtillverkade betongelement och fasad i sandwichelement. På taket till idrottshall kommer solceller anläggas. Total bruttoarea ca 6500 m2
Huvudentreprenör: Asplunds bygg.