search
Sök
menu
Meny

Tenhult, kommundelsutveckling

Minnessten och blomlådor

Tenhult ligger km sydost om Jönköping, mot Nässjö. Tätorten har 3 127 invånare och tillsammans med den omkringliggande landsbygden har området 4 620 bofasta, 2015 12 31. Villasamhället är populärt bland barnfamiljer och 70 procent av invånarna bor i småhus.

När järnvägen drogs genom Tenhult 1864 växte det nya samhället fram med stationen som centralpunkt. Från att ha varit ett litet bondesamhälle blev det nu ett handels- och industricentrum. Affärer och småindustrier etablerades. Mest känd är tillverkningen av husvagnar. Det finns bra buss och tågförbindelse med centralorten Jönköping. Järnvägslinjen går mellan Nässjö och Falköping.

Vad många inte vet är att kriget mellan Sverige och Danmark 1612 även drabbade Tenhult. Gustav II Adolfs skogsförvaltare Mickel Jönsson och 500 bönder stred mot danskarna och avgick med segern. År 1842 restes en sten till Mickels minne. 1897 återinvigdes stenen vid järnvägsstationen som då var Tenhults centrum. Stenen och området runtom sköts av den lokala utvecklingsgruppen.

Aktuellt

Underhåll och tillsyn av platserna Mickelsstenen, skolskogen och Tenhultsbadet. Stöd till Hembygdsföreningen för det arbete de gör för samhället.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen i Tenhult består av representanter från:

TSOK

Vägföreningen

Företagarföreningen

Fiskeföreningen

Hembygdsföreningen

Kommundelsrådet

Genomförda projekt

 • Skejtrampen vid idrottsplatsen byggdes 2015. Samtdiigt asfalterades vägen in på området och ny belysning sattes upp.
 • Mickelsplan sattes nya bänkar upp 2014.
 • Tenhultsbadet är populärt och varje år förbättras området. Det kan vara ny sand, bänkar (2014), borttagning av vass med mera.
 • Utegymmet finansierades 2013 och sköts av TSOK.
 • Vårblommor - Både hösten 2010 och 2011 har Utvecklingsgruppen planterat vårlök runt om i samhället.
 • Kyrkorna har samordnat Tenhultsdagen varje år och fått ett ekonomiskt stöd för detta.
 • Videvägen - Lekplatsen vid Videvägen har renoverats av tekniska kontoret. Genom Kommundelsutvecklingens försorg har även en yta med rink byggts.
 • Skolskogen - Lokala utvecklingsgruppen har iordningställt grillplats och vindskydd vid skolskogen.
 • Belysning - Belysningen på stigen mellan Högalundsvägen och Idrottsvägen har byggts.
 • Rödjans plan - Parken Rödjans plan har genom utvecklingsgruppen och närboende förbättrats. Gräsytan har jämnats till så här är nu fritt fram för spontana aktiviteter. Nya bord och bänkar finns också att tillgå.
 • Vindskydd och gångstig - Lokala utvecklingsgruppen har renoverat ett vindskydd och förbättrat en stig som används av skola och fritids.
 • Mickelstenen - Området som Mickelstenen ligger på har utvecklats med mer gräsyta, blommor och träd. Inskriptionen i stenen har förbättrats.

Genomfört investeringsprojekt projekt under 2003-2005

 • Under denna tid skapades ett attraktivare centrum med torg, planteringar, trafiksäkrare genomfart, belysning, parkeringar med mera. Även Mickelstenen som minner om forna dagar renoverades.