search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan, för del av stadsplanen Dalviks- och Dunkehallaområdena m.fl.

Syftet med ändringen av gällande stadsplan ( EII482) genom tillägg är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelsen (tomtindelning EIII1106) för fastigheterna Runstaven 1 och 2. Detta för att kunna skapa lämpliga fastigheter i samband med avstyckning för ett nytt flerbostadshus på Runstaven 1.

Planen har vunnit laga kraft.

Tidplan

>Laga kraft: 2016-03-19
Antagande: 2016-02-18
Granskning: 2015-11-18–2015-12-02
Samråd: 2015-10-12–2015-11-03


Översiktskarta