search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Ängsberg 1:35 m.fl. i Kaxholmen

Kommunen har av Länsstyrelsen blivit ålagd att inom aktuellt planområde se över vatten- och avloppsanläggningarna. I samband därmed upprättas en ny detaljplan över området. 

Syftet med planläggningen är att inom planområdet möjliggöra avstyckning av cirka 30 bostadsfastigheter med befintliga fritidshus. För resterande redan avstyckade och delvis planlagda tomter (knappt 30) medges i vissa fall en något större byggrätt än översiktsplanens rekommendationer där tomterna är större, ligger närmare Vistakullevägen och centrala Kaxholmen, redan är planlagda samt mer har karaktären av villaområde än fritidshusområde.

Planområdet är beläget vid Landsjöns sydvästra strand i västra utkanten av Kaxholmen ca 13 km nordost om centrala Jönköping. Området gränsar i norr till Vistakullevägen, väg 987, i öster mot Toffelstigen och i söder mot skogs- och jordbruksmark. 

Gatunätet utgörs av grusbelagda skogsvägar som inte avses byggas om med anledning av planförslaget. Planmässigt förbereds dock för en eventuell framtida breddning på några platser och en vändplan.  I syfte att bevara områdets karaktär av småskalighet bör vägarna inte asfalteras.

Kommunens översiktsplan, ÖP 2002, anger området kring Vistakullevägen i nordvästra Kaxholmen som ett område med samlad fritidsbebyggelse. Översiktsplanen anger även generella begränsningar för byggrätten för fritidshus. I kommande förslag till ny översiktsplan är de generella begränsningarna något bearbetade. 

Planområdet är delvis planlagt genom byggnadsplan 660630/C. Större delen av denna plan ersätts av det nya planförslaget, medan delen i norr och ett område i söder föreslås upphävas. 

Enligt 7 kap 14§ Miljöbalken råder generellt strandskydd inom 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Syftet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Flertalet av byggnaderna är uppförda inom område där generellt strandskydd nu råder. Stadsbyggnadsnämnden beslutar i samband med antagande av detaljplanen om upphävande av strandskyddet för de delar av planområdet som avses tas i anspråk för kvartersmark och gatumark. 

Ett förslag till detaljplan har varit föremål för plansamråd och beslut har tagits i stadsbyggnadsnämnden att ställa ut planförslaget för granskning.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 26 mars 2015 och har vunnit laga kraft.

 

Översiktskarta