search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Drotten 10 Kålgården

Planområdet är beläget längst med Odengatan på östra Kålgården. Den fastighet som planen främst behandlar är Drotten 10 som är bebyggd med lokaler som idag hyrs av posten. Detta kontrakt har dock sagts upp och posten flyttar ut år 2016 för att lämna plats åt ett nytt bostadskvarter.

Den nya bebyggelsen förväntas bli fyra bostadsbyggnader i fyra till fem
våningar. Detta resulterar i ca 150 lägenheter, samt fyra lokaler i bottenplan.
Exploateringen medför en utvidgning av Jönköpings centrum och Kålgården
vilket har till följd att gestaltning blivit en viktig fråga i planförslaget. För
att skapa en stadsmässig utformning utifrån Jönköpings förutsättningar har
bebyggelsen anpassats till omgivningen gällande takutformning, taklutning,
våningsantal samt entréer placerade mot gata.

Utöver exploateringen på Drotten 10 kommer även planen att innefatta
angränsande gator. Detta görs dels för att fastigheten ska kunna angöras
från norr, via en ny körbana, men även för att höja standarden på befintliga
gator så att framtida behov tillgodoses. Detta innebär en förlängning av Östra
Holmgatan fram till Odengatan. Upprustning av den delen av Kålgårdsgatan
som angränsar till Drotten 10 samt utbyggnad av Stenhuggargatan för ett
bredare gång- och cykelstråk.

Detaljplanen vann laga kraft den 8 november 2016

Tidplan

Laga kraft: 8 november
Antagande Kommunfullmäktige: 1 september 2016
Godkännande Stadsbyggnadsnämnden 14 april 2016
Granskning: 24 februari - 18 mars 2016
Samråd: 6 maj - 28 augusti 2015

Översiktskarta