search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Skålen övre 16 Bymarken Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Planförslaget möjliggör ändrad användning på delar av Bymarken 1:1, från allmän plats gata och park till kvartersmark med användning bostad. Användningen på fastigheten Skålen övre 16 är oförändrad. Planförslaget möjliggör byggnation av två flerbostadshus med totalt 36 lägenheter samt ett garage i två plan. Detaljplanen reglerar nockhöjd, placering och utformning för anpassning till omgivande bebyggelse. Genomförandet av planen innebär att befintliga byggnader inom planområdet rivs.

Allmänt samrådsmöte

Datum: 31 maj
Tid: 18:30
Plats: Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

 

Synpunkter

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd 3 maj – 21 juni 2017 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 21 juni 2017. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: januari 2018
Antagande: december 2017
Granskning: oktober-november 2017
> Samråd: 3 maj – 21 juni 2017

 

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 8.8 MB)
Plankarta (pdf, 283.2 kB)
Behovsbedömning (pdf, 106 kB)
3D-modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förtydligande av planhandling 2017-06-09 (pdf, 5.9 MB)

Bilagor

Markteknisk undersökningsrapport (pdf, 3.5 MB)
Geoteknik PM (pdf, 2.1 MB)
Miljöteknisk undersökning (pdf, 2.1 MB)
Riskbedömning (pdf, 1.9 MB)
Dagvattenutredning (pdf, 1.1 MB)
Dagvattenutredning principskiss (pdf, 201 kB)
Förslagshandlingar (pdf, 3 MB)
Förslagshandling landskap (pdf, 645.2 kB)
Solstudie (pdf, 19.6 MB)
Utblickar studie (pdf, 10.8 MB)
Trafikbullerutredning (pdf, 1.1 MB)

Översiktskarta