search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostadsområdet Strandängen etapp 1 på del av Kortebo 4-9 m.fl i Jönköping

Planförslaget har upprättats för att pröva hur södra delen av Strandängen kan utvecklas som framtida bostadsområde.

Förutom att förslaget omfattar bostadsområden i södra delen av Strandängen, omfattas även närliggande naturområden samt del av trafikanslutning för planområdet. Utformningen av Strandängen utgår från den unika platsen, utsikten över Vättern och platsens kulturhistoria.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Planförslaget innebär att strandskyddet kommer att upphävas inom kvartersmark och gatumark.

Planen vann laga kraft den 29 juni 2013

Tidplan
»Laga kraft29 juni 2013
Antagande Kommunfullmäktige30 maj 2013
Godkännande Stadsbyggnadsnämnden7 mars 2013
Granskning november 2012 - 11 januari 2013
 Samrådfebruari - 18 april 2012
 Planprogram19 april - 17 juni 2011

Antagandehandlingar

Tidigare handlingar

Översiktskarta