search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Domherren 23 på Öster, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, centrumverksamhet och kontor.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av bostäder, centrumverksamhet och kontor på fastigheten Domherren 23. På grund av kulturhistoriska värden reglerar detaljplanen de nya byggnadernas höjd och våningsantal för att de inte ska upplevas dominera platsen i förhållande till den större fabriksbyggnaden. För den västra delen regleras även placering och koppling till fabriksbyggnaden som bevaras och skyddas mot rivning och förvanskning.

Allmänt samrådsmöte kommer att hållas den 29 juni 2016, kl 18:30. i utställningshallen i Juneporten, adress Västra Storgatan 16 i Jönköping.

Synpunkter

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd till och med den 2 september 2016 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00. Sommartid, mellan 4 juli – 29 augusti, är utställningshallen öppen mån-fre 08.00-16.00.

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 2 september 2016. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: mars - april
Antagande: januari - februari
Granskning: november - december
>Samråd: 2016-05-30 – 2016-09-02

Översiktskarta