search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för förskola på del av Mariebo 1:1 i Jönköping

Planens syfte är att möjliggöra för en byggnation av förskola på del av Mariebo 1:1. Platsen ligger i utkanten av stadsparken och är planlagd som parkmark i gällande detaljplan. Därför behövs en ny detaljplan.

Då Jönköpings kommun är i behov av fler förskolor på centralt belägna platser är en ny förskola vid Mariebo ett alternativ. Terrängen på platsen ger förutsättningar för en byggnad i souterräng. Området är bullerfritt vilket är bra för både barn och personal. Platsens förutsättningar med närhet till naturen och många naturvärden ger möjligheter för en god skolmiljö. Förskolan ger plats för ca 60 barn. Barnen fördelas på 4 olika avdelningar, 2 småbarnsavdelningar och 2 syskonavdelningar. Det finns en befintlig väg genom planområdet som kommer att flyttas till norra delen av planområdet. Detta för att förskolan ska få en tillräckligt stor yta.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 26 februari och vann laga kraft 28 juli 2015.