search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för fotbollsarena på del av Torpa 2:1, inom stadsdelen Torpa, Jönköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjligöra för en ny fotbollsarena.

Jönköpings kommunfullmäktige beslutade 2015-02-26 § 40 att Stadsparksvallen ska upprustas för att uppfylla de arenakrav som Svenska fotbollsförbundet ställer på spel i Superettan. Samtidigt gav kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda om Stadsparksvallen ska upprustas för att klara gällande krav för spel i Allsvenskan eller om investering i en ny arena på annan plats i kommunen är att föredra samt ta fram förslag på alternativa platser. I utredningen konstateras att Stadsparken inte är en lämplig placering av en nybyggd elitarena för fotboll i Jönköping. I en sammantagen bedömning utifrån de kriterier som ställts upp rörande placering av en ny elitarena görs i utredningen bedömningen att Jordbrovallen är den bästa placeringen av de alternativ som identifierats.

Placeringen kräver ny detaljplan, vars syfte är att undersöka om aktuellt markområde är lämpligt att använda för ny arena för fotboll. Arenan ska klara Svenska fotbollsförbundets krav för Allsvenskt spel samt UEFA:s krav för en kategori 3-arena.

Allmänt samrådsmöte kommer att hållas:

  • Tid: 2016-10-04, 18:30.
  • Plats: Hc113 Tvetasalen, Högskolan för lärande och kommunikation


Synpunkter

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd mellan 2016-09-07 till och med 2016-11-11 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2016-11-11. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Extra kopior kan beställas från stadsbyggnadskontoret.

Tidplan

  • Lagakraft: Februari/Mars 2017 (Om detaljplanen inte överklagas)
  • Antagande: Februari/Mars 2017
  • Granskning: Januari 2017
  • Samråd: 2016-09-07 –2016-11-11

Översiktskarta